Page 4 - TU Weekly วันที่่ 2 - 9 กันยายน 66
P. 4

ชั้นที่ 6 ศูนยฝกทักษะคลินิก (Clinical Skill Center) เปน

                      ศูนยสอบทักษะทางการแพทยที่ใหญที่สุด ในประเทศไดมาตรฐานสากล

                      และเปนศูนยสอบในระดับชาติและนานาชาติ ประกอบดวยจำนวนหอง


                      สอบรวม 48 หอง อีกทั้งมีศูนยปฏิบัติการฝกทักษะทางคลินิกจำนวน 12
        หองซึ่งสามารถจัดสอบใหแกผูเขาสอบจำนวน 80 คนตอ 1 รอบการสอบ และสามารถจัดสอบทั้งภายในและ


        ภายนอกรวมมากกวา 100 ครั้งตอป


           ชั้นที่ 7 ศูนยฝกสถานการณจำลอง (Clinical Simulation Center) ที่จะมีหองฝกสถานการณ

        จำลอง (Simulation room) ประกอบดวย หองควบคุมและหองอภิปรายกลุม สามารถชวยฝกการดูแลผูปวย

        กอนมาถึงโรงพยาบาลที่เรียกวา Prehospital care หรือ emergency medical service (EMS) และจะเปน

        ศูนยฝกทักษะการดูแลผูปวยสำหรับบุคลากรในสายสุขศาสตร และชั้นที่ 8 ศูนยประชุมคณะแพทยศาสตร

        (Faculty of Medicine Conventional Center) ประกอบดวยหองประชุม 500 ที่นั่ง และหองประชุม

        300 ที่นั่ง


           นอกจากนี้ ยังมีหองเรียนขนาด 30-50 ที่นั่ง จำนวน 11 หอง หองเรียนขนาด 100 ที่นั่ง จำนวน 3

        หอง หองเรียนขนาด 150 ที่นั่ง จำนวน 1 หอง หองสำนักงาน หองควบคุมอาคาร และหองควบคุมระบบ

        โสตทัศนูปกรณ
                                                3 | P a g e
   1   2   3   4   5   6   7   8   9