Page 8 - TU Weekly วันที่่ 2 - 9 กันยายน 66
P. 8

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

               ใหการตอนรับกลุมงานวิจัยและพัฒนา สำนักงานตำรวจแหงชาติ


          ในโอกาสเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นดานความรวมมือทางการวิจัยรวมกัน           ศ.ดร.ทพญ. ศิริวรรณ สืบนุการณ รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

        และคณะผูบริหารดานการวิจัยและนวัตกรรม พรอมดวย รศ.ดร.ไพรัช อุศุภรัตน ผูอำนวยการสำนักงาน

        วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง และคณะผูบริหารจากสำนักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง ใหการ
        ตอนรับ พ.ต.อ.หญิง สุภัทรา ชัยรัตน ผกก.กลุมงานวิจัยและพัฒนา สำนักงานตำรวจแหงชาติ และคณะ ใน

        โอกาสเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นดานความรวมมือทางการวิจัยและเยี่ยมชมงานนวัตกรรมทาง

        เทคโนโลยี ซึ่งทั้ง 2 หนวยงานไดรวมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นดานความรวมมือทางการวิจัยและนวัตกรรมทาง

        เทคโนโลยี และโอกาสในการพัฒนาความรวมมือทางดานการวิจัยระหวาง 2 สถาบัน ภายใต บันทึกความ

        เขาใจเรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี รวมกันในอนาคต


                                                7 | P a g e
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13