ประวัติความเป็นมา

          งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ.2518 เป็นช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งมีข่าวลือต่าง ๆ มากมายทั้งในแง่บวก และแง่ลบ ทำให้มีผลกระทบต่อภาพพจน์ ของ มหาวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เผยแพร่ ข่าวสารชี้แจงข้อเท็จจริง และทำความเข้าใจ กับบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพี่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยช่วงแรกเรียกว่า "หน่วยประชาสัมพันธ์" ต่อมาเรียกว่า "งานประชาสัมพันธ์" ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า "งานสื่อสารองค์กร" สังกัดอยู่ในกองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุลสารธรรมศาสตร์

จุลสารธรรมศาสตร์ ฉบับรายเดือน และฉบับพิเศษ

More
News Clipping

Clipping คือ การตัดข่าวที่น่าสนใจ หรือข่าวประเด็นร้อน
จากหน้าหนังสือพิมพ์ โดยระบุ เเหล่งหนังสือพิมพ์
ฉบับที่/ประจำวันที่ข่าว หัวข่าว เนื้อหาข่าว...

More
แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มการส่งข่าวรับสมัครงาน/ข่าวประกวดราคา/
ข่าวสอบราคา

More

ข่าวประชาสัมพันธ์