Page 10 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 9 เดือนธันวาคม 2563
P. 10

เด็กนิติฯ ธรรมศาสตร์

     คว้าอันดับ 1 เนติบัณฑิต 2562                            สำานักอบรมศ่กษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประกาศผัล
                            สอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ปีการศ่กษา 2562 ซึ่่่ง
                            มีผัู้ที่สอบผั่านทั้งสิ้น 1,600 คน โดยนักศ่กษาคณะนิติศาสตร์
                            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถทำาคะแนนได้เป็นอันดับที่ 1
                            และมีนักศ่กษาสอบติด 10 อันดับแรก (TOP 10) รวม 7 คน
                            ทั้งนี้ ประกอบด้วย น.ส.ฐานิชา ธนบุญ่งาม (ลำาดับที่ 1)
                            นายจิรัฏิฐ์ รุ่งอุทัย (ลำาดับที่ 2) น.ส. อมลวรรณ มีสง่า (ลำาดับที่ 3)
                            นายสรณัฐ ตันธนศักดา (ลำาดับที่ 4) นายพิพัฒเกียรติ เชียงปวน
                            (ลำาดับที่ 6) น.ส.เบญ่ญ่าภา เพ็งบุญ่ชู (ลำาดับที่ 9) และนายธนวีร์
                            นิยมทรัพย์ (ลำาดับที่ 10)     10  NewsBites
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15