Page 6 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 9 เดือนธันวาคม 2563
P. 6

บัณฑิตเตะฝุ่นเพราะขาดทักษะโลกยุคใหม่

               เสนอปรับกระบวนทัศน์การศึกษา

        เน้นเทคโนโลยี - ความรู้เฉพาะราย - SOFT SKILLS
     สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัย เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สังคม การดำาเนินธุรกิจ และอุตสาหกรรม
     ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมสอบชิงทุนสำาหรับนักเรียนที่มี โดยตลอด 2-3 ปีที่ผั่านมา แวดวงการศ่กษามีการพูดถ่งวิกฤต
     ผัลการเรียนดีเลิศ (OPS) ประจำาปีการศ่กษา 2564 พร้อม การตกงานของบัณฑิตไทยที่อาจจะมีมากถ่ง 72% เพราะขาด
     ทั้งแสดงนิทรรศการ 9 สาขาวิชา และบรรยายพิเศษหัวข้อ ทักษะที่เท่าทันกับยุคสมัย
     Transform University : Learning for the Future
     โดย ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญ่ญ่าประดิษฐ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ยังทำาให้กระบวนการ
     แห่งประเทศไทย และราชบัณฑิต ในฐานะอาจารย์ประจำา ความเปลี่ยนแปลงถูกเร่งให้รวดเร็วข่้น เห็นได้จากบริษัท
     ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร ขนาดใหญ่่ อาทิ อูเบอร์ Airbnb ฯลฯ มีการปรับลดคนและ
     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเรียนรวม นำากระบวนการใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในบริษัทมากข่้น ดังนั้นคนที่มี
     สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทักษะแบบเก่าอาจไม่เป็นประโยชน์กับองค์กรอีกต่อไป ในเมื่อ
                            เทคโนโลยีถูกนำาเข้ามาใช้ในทุก ๆ ด้านแล้ว อะไรคือทักษะที่
                 ศ.ดีร.ธินีารักษ์ ธิีระมั่นีคง โลกอนาคตต้องการ และสถาบันการศ่กษา มหาวิทยาลัย รวม
                 เปิดเผัยว่า การจัดการเรียน ถ่งนักศ่กษาจะปรับตัวอย่างไร
                 ก ารสอ น ของสถ าบัน
                 การศ่กษา มหาวิทยาลัย “ผัมคิดว่าคณิตศาสตร์ยังเป็นทักษะสำาคัญ่ที่จะเป็นพื้นฐาน
                 ในโลกยุคใหม่ จำาเป็นต้อง ของอีกหลายเรื่อง ควบคู่ไปกับองค์ประกอบของการสร้าง
                 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ ซึ่่่งจะประยุกต์ให้เกิด
                 ทั้งในแง่ของการเรียน เป็นไอเดียที่ผัสมผัสาน สอดรับกับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาป่วน
                 เนื้อหา เพื่อให้มีความ ในโลกของการศ่กษา ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญ่ญ่าประดิษฐ์ (AI)
                 สอดคล้องกับเทคโนโลยี หุ่นยนต์ (Robotics) หรือวัสดุศาสตร์ (Materials Science)”
                 และนวัตกรรมที่จะเข้ามา ศ.ดีร.ธินีารักษ์ กล่าว


      6  NewsBites
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11