Page 7 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 9 เดือนธันวาคม 2563
P. 7

นอกจากทักษะทางด้านเทคโนโลยี สิ่งที่จำาเป็นต่อการเรียนรู้ ที่มีนักศ่กษาแลกเปลี่ยน
     ในยุคถัดไปยังรวมไปถ่งซึ่อฟต์สกิล (Soft Skills) เช่น หลายร้อยคนจากต่าง
     การเห็นอกเห็นใจ การเข้าใจความรู้ส่ก การวิเคราะห์ข้อมูล  ประเทศมาร่วมเรียน เกิด
     การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญ่หาที่ซึ่ับซึ่้อน รวมถ่งทักษะเรื่องคน เป็นความหลากหลายของ
     ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่่่งบทบาทของการเรียน สังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งใน
     การสอนเหล่านี้ ครอบครัวและชุมชนก็จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริม และนอกห้องเรียน
     ขณะที่สถานศ่กษาก็จะต้องมีการออกแบบห้องเรียนในยุคใหม่
     ออกแบบการเรียนรู้เฉพาะบุคคลตามความต้องการและ อี กห น่่ ง จุ ดเ ด่ นของ
     จุดแข็งของผัู้เรียน             การศ่กษาใน SIIT คือ
                            กา รเ ปิดโอกา ส ใ ห้
     ในปัจจุบันโลกของการศ่กษาได้มีการนำาเทคโนโลยีเข้ามา นักศ่กษาปีสุดท้ายสามารถเลือกเส้นทางตามความต้องการ
     ผันวกรวมกับการเรียนการสอนมากข่้น ไม่ว่าจะเป็นการนำา AI  ในอนาคตได้ เช่น จะใช้เวลาในปีสุดท้ายในการทำาโครงการ
     เข้ามาใช้บริหารจัดการการเรียนการสอน การนำาเทคโนโลยี  วิจัยให้เกิดเป็นรูปธรรม หรือการฝ่ึกงานระยะยาว 4-6 เดือน
     Augmented Reality (AR) Virtual Reality (VR)  แบบทำางานจริง หรือแม้แต่การหาประสบการณ์ในการศ่กษา
     ระบบจำาลอง (Simulation) เข้ามาประกอบสื่อการเรียน  ต่อที่ต่างประเทศ
     การจัดระบบห้องเรียนแบบออนไลน์ ซึ่่่งในส่วนของ SIIT
     หรือ ธรรมศาสตร์ก็มีหลักสูตรอย่าง GenNext Academy  “SIIT ไม่ได้เป็นแค่สถาบันการเรียน แต่ยังเป็นสถาบันวิจัยที่
     หรือ TUXSA หลักสูตรออนไลน์ปริญ่ญ่าโท เป็นต้น เป็นพื้นฐานให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ บัณฑิตจบ
     ศ.ดีร.ธินีารักษ์ กล่าว            ไปมีความรู้ที่ทันสมัย เข้ากับสถานการณ์ ซึ่่่งจากการสำารวจ
                            พบว่านักศ่กษาที่จบไปจากที่นี่ มีรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่
     รศ.ดีร.สุธิาทิพย์ สวินีมะลัิ อาจัารย์ประจัำาภาควิิชา อื่น และมีอัตราการหางานได้ถ่ง 95% และผัลตอบรับจาก
     เทคโนีโลัยีการจััดีการ SIIT กล่าวว่า การจัดการเรียน นายจ้างถ่งความพ่งพอใจจากตัวบัณฑิต เป็นชื่อเสียงของ
     การสอนของ SIIT ไม่ได้มีเพียงด้านวิศวกรรมเท่านั้น แต่ยัง SIIT ที่นักศ่กษาจบมาแล้วมีคุณภาพ ทั้งยังมีความสามารถ
     มีสาขาการจัดการ ที่รวมเอาศาสตร์และความรู้จากหลาย ในการปรับตัวด้วยสังคมการเรียนที่มีความหลากหลาย”
     สาขาที่เกี่ยวข้อง ให้บัณฑิตมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ขณะ รศ.ดีร.สุธิาทิพย์ กล่าว
     เดียวกันยังเป็นบรรยากาศการเรียนรู้ในสังคมนานาชาติ


                                          NewsBites  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12