Page 5 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 9 เดือนธันวาคม 2563
P. 5

คุณพัชรพร จัันีทรประดีิษฐ์์ ประเทศประชาธิปไตยต้องสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ทุกเรื่อง
                 Miss Grand Thailand  โดยที่ปราศจากความกลัว
                 2020 กล่าวว่า ประเทศไทย
                 ทุกวันนี้เต็มไปด้วยปัญ่หา ด้าน คุณธินีวิัฒนี์ จัันีผู้นีึก
                 ความเหลื่อมลำ้าทางสังคม ห รื อ“ ลัู กม า ร์ ค”
                 ซึ่่่งทำาให้คุณภาพชีวิตของ นีักศึกษาคณะรัฐ์ศาสติร์
                 คนในประเทศไปได้ไม่ไกล  มหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์
                 โดยความเหลื่อมลำ้าที่เกิด ใ น ฐาน ะ พิ ธี ก ร ก ลุ่ ม
                 ข่้นนั้นล้วนแต่มีพื้นฐานมา ธรรมศาสตร์และการชุมนุม
                 จากปัญ่หาคอร์รัปชัน ส่วนตัว กล่าวว่า การเลือกตั้งที่
     คิดว่าประชาชนเลือกตั้งเพื่อให้ได้รัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์เข้ามา ผั่านมาเป็นการเลือกตั้ง
     แก้ไขปัญ่หาเหล่านี้ แต่ปัจจุบันกลับพบว่าช่องว่างทางสังคม ครั้งแรกของตัวเอง ขณะนั้น
     ถ่างออกมากข่้น เกิดความเหลื่อมลำ้าในทุกมิติ มากไปกว่านั้น ต้องการเลือกรัฐบาลหรือ
     คือนโยบายต่าง ๆ ที่ถูกส่งออกมากลับทำาให้คนกลุ่มเดียว  ฝ่่ายบริหารที่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจริง ๆ จ่งเริ่ม
     ได้ประโยชน์ เช่น โครงการคนละคร่่ง ที่คนยากคนจนหรือ  รณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ความโกรธก็เริ่มเกิดข่้น
     คนที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีจะไม่สามารถเข้าถ่งได้เลย จากรัฐธรรมนูญ่ที่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มคนใดกลุ่มคนหน่่ง

     นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีปัญ่หาเรื่องเสรีภาพในการพูด  อย่างไรก็ตาม ขณะนั้นยังหวังว่าแม้ตัวแทนที่ตัวเองเลือกจะ
     หรือ free of speech ซึ่่่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ยังสามารถเป็นฝ่่ายค้านเพื่อถ่วงดุลการ
     ที่คนพ่งมีตั้งแต่เกิด แต่ทุกวันนี้กลับต้องพูดกันภายใต้ บริหารได้ แต่ปรากฏิว่าเกิดการขัดแข้งขัดขา มีการยุบพรรค
     บรรยากาศแห่งความกลัว บางคนต้องหายตัวไปอย่างล่กลับ  หรือการกระทำาในลักษณะ 2 มาตรฐาน นั่นทำาให้
     หรือต้องเนรเทศตัวเองออกนอกประเทศเพียงเพราะการแสดง ความโกรธเพิ่มมากข่้น ดังนั้นเมื่อเห็นแล้วว่าตัวแทนของ
     ความคิดเห็น หนำาซึ่ำ้าในหลายครั้ง Free of speech จะถูก ตัวเองไม่สามารถเข้าไปทำาหน้าที่ในสภาได้ ก็จ่งออกมา
     คนกลุ่มหน่่งตีความว่าเป็น Hate speech ซึ่่่งที่จริงแล้วใน ต่อสู้เองด้วยการลงสู่ท้องถนน                                         Co v er St or y 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10