Page 2 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2566
P. 2

THAMMASAT
                THAMMASAT


                                A Monthly M agazine

                         3   22

                   Cover Story    Alumni
                            โครงการ “สุขภาพดี อารมณ์ดี ชีวีมีสุข กับสถานแพทย์แผนไทยประยุกต์”
                  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566
                            รับสมัครทุนการศึกษากองทุนทำาบุญวันเกิดฯ ประจำาปี 2566
                         6   24

                   NewsBites

            ‘ธรรมศาสตร์’ จัดงานรำาลึก 78 ปี วันสันติภาพไทย Synergy
                 ITA TU Network ประจำาปี 2566 ธรรมศาสตร์ร่วมถวายพระพรชัยมงคล
        คณะวิทย์ฯ มธ. จัดงานสัมมนาระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีนาโน คณะแพทยศาสตร์ มธ. ร่วมมือ ม.เกษตรฯ
               เปิดตัว ‘GreenTein’ โดยคณะวิทย์ฯ มธ. คณะนิติศาสตร์ มธ. ร่วมจัดโครงการห้องปฏิบัติการกฎหมาย
        ‘เซนเซอร์วัดระดับน้ำาตาลสะสมในเลือด’ ผลงานนักวิจัยธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ หารือ UAM
              เปิด ‘ศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์ธรรมศาสตร์’ ธรรมศาสตร์ร่วมมือโครงการ E4SEA
                            ธรรมศาสตร์ ปฐมนิเทศ น.ศ. แลกเปลี่ยน


                        18   26

                  Perspectives    Campuses
                 ‘นอนกรน’ แบบไหนที่เสี่ยงเป็นโรค ศูนย์ลำ�ป�ง
                            ประชุมหารือแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
                        20    จัดการประชุมวิชาการสมุนไพร ครั้งที่ 2


                     GREATS    ศูนย์พัทย�
                            ร่วมมือพัฒนาระบบส่งต่อสู่ รพ.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
       ‘SIIT ธรรมศาสตร์’ คว้าแชมป์เขียนโปรแกรมควบคุม ‘หุ่นยนต์ NASA’ จัดโครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน 2566       มหาวิิทยาลััยธรรมศาสัตร์ http://www.tu.ac.th

       จุุลัสัารธรรมศาสัตร์
       เพื่่�อเผยแพื่ร่่ข่่าวสาร่ เร่่�องน่่าร่้� และกิิจกิร่ร่มต่่าง ๆ ข่องมหาวิทยาลัยธร่ร่มศาสต่ร่์แกิ่อาจาร่ย์ บุุคลากิร่ น่ักิศึกิษา ศิษย์เกิ่าและผ้�สน่ใจทั�วไป
       ท่�ปรึกษา ร่องศาสต่ร่าจาร่ย์ ดร่.อร่ร่ถสิทธิ� พื่าน่แกิ�ว , จงกิล มณีีสวัสดิ�
       กองบรรณาธิการ ณีัฐกิาญจน่์ หัน่จร่ัส , อาร่ยา แต่�ไพื่บุ้ลย์ศักิดิ� , พื่ีร่ะวัฒน่์ จัน่ทร่์สว่าง , พื่ร่ดา ร่ัต่น่าน่น่ท์ , เมษาวดี วุฒิปร่ะพื่ัน่ธ์พื่งศ์
       ลลิดา สวัสดี , ศุภณีา เย็น่เป็น่สุข่ , ฉััต่ร่วี แกิ�วใส , ปร่ะภาพื่ัน่ธ์ ว่องไว , ศิลาวุฒิ น่วลนุ่กิุล , ศักิดิ�เดช ธน่าพื่ร่กิุล , สงคร่าม มีบุุญญา , ธีร่ะ พื่ร่าหมณี์ยอด
       จุัดัทำาโดัย
       งาน่ส่�อสาร่องค์กิร่ กิองแผน่งาน่ มหาวิทยาลัยธร่ร่มศาสต่ร่์
       โทรศััพท์ 0-2564-4493, 0-2564-4441-79 ต่่อ 1117-8 โทรสาร 0-2564-4493
       E-mail pr.tu@hotmail.com Website www.tu.ac.th/media

       พื่ิมพื่์ท่�
       โร่งพื่ิมพื่์มหาวิทยาลัยธร่ร่มศาสต่ร่์ โทรศััพท์ 0-2564-3104-6
                                  e-magazine http://www.tu.ac.th/media

      CORPORATE VALUES          VISION          4F STRATEGY
                                     4F STRATEGY
      CORPORATE VALUES
                         VISION
                      มหาวิิทยาลััยระดัับโลักเพื่่�อประชาชน FUTURE WORKFORCE
         เป็นเลัิศ เป็นธรรม                    FUTURE WORKPLACE
                      WORLD CLASS UNIVERSITY
         ร่วิมนำาสัังคม        FOR THE PEOPLE       FUTURE CAMPUS LIFE
                                     FUTURE COLLABORATION
   1   2   3   4   5   6   7