Page 6 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2566
P. 6

‘ธรรมศาสตร์’


         จััดงานิรำาลึึก 78 ปี วิันิสันิติภาพไทย
     มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ ร่วิมกิับสถาบันิปรีดี พื่นิมยงคิ์  รับใชี้ชีาติแลัะปกิป้องเอกิราชีแผ่่นิดินิของขบวินิกิารเสรีไทย
     จััดกิิจักิรรม “คิรบรอบ 78 ปี วิันิสันิติภาพื่ไทย” ประจัำาปี  เม่�อสงคิรามโลักิคิรั�งที� 2 โดยประเทศไทยได้ประกิาศ
     2566 ณ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ ท่าพื่ระจัันิทร์ เม่�อวิันิที�  สันิติภาพื่ในิวิันิที� 16 สิงหาคิม พื่.ศ. 2488 ในิสมัยรัฐบาลั
     16 ส.คิ. 2566 เพื่่�อร่วิมรำาลัึกิถึงวิีรกิรรมแลัะคิุณูปกิารของ คิวิง อภัยวิงศ์ ที�มีนิายปรีดีดำารงตำาแหนิ่งผู่้สำาเร็จัราชีกิาร
     ขบวินิกิารเสรีไทย ซึ่ึ�งนิำาโดย นิายปรีดี พื่นิมยงคิ์ ในิฐานิะ แทนิพื่ระองคิ์
     หัวิหนิ้าขบวินิกิาร ที�ได้ปฏิิบัติภารกิิจัรับใชี้ชีาติอย่างกิลั้าหาญ
     จันิชี่วิยให้ประเทศไทยรอดพื่้นิจัากิกิารเป็นิประเทศพื่่ายแพื่้ กิารประกิาศสันิติภาพื่เม่�อ 78 ปีที�แลั้วินิั�นิ แม้จัะไม่ได้ประกิาศ
     สงคิรามในิเหตุกิารณ์สงคิรามโลักิคิรั�งที� 2 โดยมี ศ.ดีร.สุรพลั ที� มธ. แห่งนิี� แต่ถนินิชี่�อ “16 สิงหา” ที� มหาวิิทยาลััย
     นีิติิไกิรพจนี์ นีายกิสภามหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์ เป็นิ ธรรมศาสตร์ ตั�งขึ�นิในิภายหลัังนิั�นิกิ็เพื่่�อระลัึกิถึงวิันิสำาคิัญ
     ประธานิในิพื่ิธี               นิั�นิเพื่ราะที�ตั�งของธรรมศาสตร์ ท่าพื่ระจัันิทร์แห่งนิี� คิ่อที�ตั�ง
                            ที�บัญชีากิารของผู่้นิำาหมายเลัข 1 ของขบวินิกิารเสรีไทย นิายปรีดี
               ศ.ดีร.สุรพลั เปิดเผ่ยวิ่า วิันินิี� ผู่้ประศาสนิ์กิาร มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ ซึ่ึ�งดำารงตำาแหนิ่ง
               นิับเป็นิโอกิาสพื่ิเศษอีกิคิรั�ง  ผู่้สำาเร็จัราชีกิารแทนิพื่ระองคิ์อยู่ในิเวิลัานิั�นิ ห้องทำางานิของ
               ที�มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ ผู่้ประศาสนิ์กิารคิ่อห้องมุขหนิ้าโดม ส่วินิสนิามฟุุตบอลัที�อยู่
               ได้จััดงานิที�มีคิวิามหมายมากิ หลัังตึกิโดมคิ่อที�ฝัึกินิักิศึกิษาที�เป็นิยุวิชีนิทหารที�เข้าร่วิมงานิ
               ของสยามประเทศ นิั�นิคิ่องานิ เสรีไทย แลัะหนิ้าตึกิคิณะรัฐศาสตร์ สมัยสงคิรามกิ็เป็นิคิ่าย
               วิันิสันิติภาพื่ไทย 16 สิงหาคิม  กิักิกิันิเชีลัย
               โดยได้ร่วิมกิับสถาบันิปรีดีฯ
               เพื่่�อรำาลัึกิถึงกิารปฏิิบัติหนิ้าที�


      6  NewsBites
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11