Page 7 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2566
P. 7

“ณ ที�แห่งนิี�จัึงเหมาะด้วิยเหตุหลัายประกิาร เราจัึงมาจััดงานิ นีัสรี พุ�มเกิ้�อ ประธิานีสภา
     วิันิสันิติภาพื่ไทย เพื่่�อรำาลัึกิถึงผู่้กิลั้าเสรีไทย ที�ทำางานิเสี�ยง นีั กิศึ กิ ษ า ม หา วิิทย า ลััย
     ชีีวิิตแลัะได้เสียชีีวิิต นิับเป็นิกิารเสียสลัะที�ทำาให้สยามประเทศ ธิรรมศาสติร์ กิลั่าวิวิ่า สิ�ง
     เป็นิเอกิราชี ผ่่านิสงคิรามโลักิคิรั�งที� 2 มาได้โดยมิต้องเป็นิ สำาคิัญที�พื่ึงระลัึกิคิ่อสันิติภาพื่นิี�
     ประเทศผู่้แพื่้สงคิราม” ศ.ดีร.สุรพลั กิลั่าวิ ไม่ได้มาจัากิเอกิสารแผ่่นิ
                            กิระดาษหร่อกิารลังมติ แต่มา
               รศ.ดีร.พิภพ อุดีร รอง  จัากิกิารต่อสู้ คิวิามเสียสลัะ
               อธิิ กิ ารบ ดีีฝ่่ายวิิชา กิ าร  คิวิามกิลั้าหาญของขบวินิกิาร
               มหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์  เสรีไทย แลัะผู่้กิลั้าทุกิคินิที�ได้สลัะชีีพื่เพื่่�อพื่ิทักิษ์รักิษาคิวิามผ่าสุกิ
               กิลั่าวิวิ่า คิำาวิ่า ‘สันิติภาพื่’ ไม่ได้ ของประชีาชีนิโดยไม่ได้หวิังผ่ลัตอบแทนิ จัึงพืู่ดได้เต็มปากิวิ่า
               หมายถึงเพื่ียงชี่วิงเวิลัาที�ปลัอด ขบวินิกิารเสรีไทยแลัะทุกิคินิที�ร่วิมต่อสู้ในิชี่วิงวิิกิฤตกิารณ์นิั�นิ
               สงคิราม หากิแต่หมายถึงสภาพื่ คิ่อวิีรบุรุษของประเทศ
               ที�คินิกิลัุ่มต่าง ๆ สามารถอยู่
               ร่วิมกิันิได้ด้วิยคิวิามสงบสุข  อย่างไรกิ็ดี ผ่่านิมา 78 ปี ถึงแม้วิ่าโลักิไม่ได้เผ่ชีิญหนิ้ากิับ
               ซึ่ึ�งถ่อคิวิามหลัากิหลัายเป็นิ สงคิรามโลักิอย่างเต็มรูปแบบ แต่เรากิ็ปฏิิเสธไม่ได้วิ่าในิ
     คิวิามงาม เราต้องเกิ่�อหนิุนิให้สันิติภาพื่ถ่อกิำาเนิิดขึ�นิทั�ง ขณะนิี�สันิติภาพื่ไม่ได้เกิิดขึ�นิในิทุกิมุมของโลักิ กิารรำาลัึกิถึง
     ในิระดับปัจัเจักิชีนิแลัะระดับสังคิมส่วินิรวิม ผ่่านิกิระบวินิกิาร ขบวินิกิารเสรีไทยแลัะผู่้กิลั้าทุกิคินิที�ดีที�สุดไม่ใชี่เพื่ียงแคิ่กิารมา
     แลักิเปลัี�ยนิเรียนิรู้กิันิอย่างมีวิุฒิภาวิะแลัะมีวิิจัารณญาณ  ร่วิมวิางดอกิไม้ หร่อกิารกิลั่าวิรำาลัึกิ แต่คิ่อกิารพื่ยายาม
     จันิถักิทอกิลัายเป็นิปัญญาร่วิมรวิมหมู่ของสังคิม อย่างไร รักิษาสันิติภาพื่ ปกิป้องสิทธิ แลัะเสรีภาพื่ให้คิงอยู่ไวิ้ ซึ่ึ�ง
     กิ็ดีสันิติภาพื่ไม่ใชี่ของที�จัะได้มาง่าย ๆ แต่ทุกิคินิต้องยอมเสียสลัะ นิ่าจัะเป็นิสิ�งที�ขบวินิกิารเสรีไทยแลัะเหลั่าผู่้กิลั้าต้องกิารมากิ
     แลัะยึดคิวิามสงบสุขของสังคิมโดยรวิมเหนิ่อประโยชีนิ์ ที�สุด” นีัสรี กิลั่าวิ
     ส่วินิตนิ ยอมอดทนิอดกิลัั�นิ แลัะเข้าใจัคิวิามแตกิต่าง
     ของเพื่่�อนิมนิุษย์ด้วิยกิันิ        สำาหรับกิิจักิรรมวิันิงานิ “คิรบรอบ 78 ปี วิันิสันิติภาพื่ไทย”
                            ประกิอบด้วิยพื่ิธี “วิางชี่อดอกิไม้” รำาลัึกิถึงเสรีไทย แลัะผู่้เสียชีีวิิต
     “ในิท้ายที�สุดในิโอกิาส 78 ปี วิันิสันิติภาพื่ไทย มหาวิิทยาลััย จัากิสงคิรามโลักิคิรั�งที� 2 แลัะกิารกิลั่าวิปาฐกิถาพื่ิเศษโดย
     ธรรมศาสตร์ขอฝัากิให้เราทุกิคินิตั�งมั�นิที�จัะอยู่ร่วิมกิันิอย่างมี ผู่้แทนิจัากิสำานิักิงานิข้าหลัวิงใหญ่เพื่่�อสิทธิมนิุษยชีนิแห่ง
     สันิติภาพื่ ยึดหลัักิมนิุษยธรรม แลัะขันิติธรรมเป็นิที�ตั�ง ไม่ใชี่ สหประชีาชีาติ (OHCHR)
     เพื่ียงเพื่่�อหมู่ชีนิในิรุ่นิเรา หร่อบรรพื่ชีนิในิรุ่นิกิ่อนิ หากิยังรวิมถึง
     อนิุชีนิรุ่นิหลัังจัากินิี�ที�จัะถ่อกิำาเนิิดเกิิดขึ�นิในิอนิาคิต เพื่่�อให้ พื่ร้อมกิันินิี� ยังมีกิารจััดเวิทีเสวินิาวิิชีากิาร หัวิข้อ “บทบาท
     แนิวิคิิดสันิติภาพื่เป็นิสากิลัแลัะลังหลัักิปักิฐานิในิประเทศไทย ประชีาคิมอาเซึ่ียนิในิกิารเสริมสร้างสันิติภาพื่ในิเมียนิมา” โดยมี
     อย่างแท้จัริง” รศ.ดีร.พิภพ กิลั่าวิ      กิัณวิีร์ ส่บแสง เลัขาธิกิารพื่รรคิเป็นิธรรม รศ.ดร.ม.ลั.พื่ินิิตพื่ันิธุ์
                            บริพื่ัตร อาจัารย์ประจัำาสาขากิารระหวิ่างประเทศ คิณะรัฐศาสตร์
               คุุณา กิ ร ติั นี ติิ จิ นีดี า  มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.ดุลัยภาคิ ปรีชีารัชีชี
               นีายกิองคุ์กิารนีักิศึกิษา รองผู่้อำานิวิยกิารสถาบันิเอเชีียตะวิันิออกิศึกิษา มธ. สุนิัย ผ่าสุกิ
               มหาวิิทยาลััยธิรรมศาสติร์  ที�ปรึกิษา Human Rights Watch ประจัำาประเทศไทย
               (อมธิ.) กิลั่าวิวิ่า สันิติภาพื่ไม่ได้ แลัะ อังคิณา นิีลัะไพื่จัิตร ผู่้เชีี�ยวิชีาญสหประชีาชีาติ แลัะ
               หมายถึงแคิ่กิารวิางอาวิุธ กิรรมกิารบริหารสถาบันิปรีดี พื่นิมยงคิ์ เป็นิวิิทยากิร แลัะ
               แต่เป็นิกิารเปิดโอกิาสให้ผู่้คินิ ดำาเนิินิรายกิารโดย ฐปณีย์ เอียดศรีไชีย ส่�อมวิลัชีนิ
               สามารถใชี้ชีีวิิตได้อย่างมั�นิคิง
               ปลัอดภัยปราศจัากิคิวิามหวิาดกิลััวิ อนิึ�ง ประเทศไทยได้ประกิาศสงคิรามต่อบริเตนิใหญ่ (อังกิฤษ)
               เข้าถึงคิวิามยุติธรรม แลัะไม่ถูกิ แลัะสหรัฐอเมริกิา ในิวิันิที� 25 ม.คิ. 2485 โดยผ่ลัพื่วิงจัากิ
     คิุกิคิามด้วิยคิวิามรุนิแรงทุกิรูปแบบอันิเป็นิกิุญแจัสำาคิัญที� กิารตัดสินิใจัดังกิลั่าวิทำาให้ประเทศเกิ่อบจัะตกิเป็นิหนิึ�งในิ
     จัะนิำาไปสู่กิารสร้างคิุณภาพื่ชีีวิิตที�ดีให้เกิิดขึ�นิได้อย่างแท้จัริง  ประเทศที�แพื่้สงคิราม แต่เพื่ราะวิีรกิรรมแลัะกิารต่อสู้อย่าง
                            เด็ดเดี�ยวิของขบวินิกิารเสรีไทย ภายใต้กิารนิำาของนิายปรีดี
     “ผ่มขอใชี้พื่่�นิที�นิี�เรียกิร้องไปยังผู่้มีอำานิาจัทุกิหนิแห่งให้หยุด ที�ชี่วิยธำารงไวิ้ซึ่ึ�งเอกิราชีอธิปไตยของประเทศเอาไวิ้ได้
     กิารกิระทำาที�กิำาลัังคิุกิคิามสันิติภาพื่บนิโลักิใบนิี� ผ่มขอเป็นิ
     กิำาลัังใจัให้แกิ่ผู่้คินิทั�วิโลักิที�กิำาลัังต่อสู้ดิ�นิรนิเพื่่�อให้ได้มาซึ่ึ�ง ทั�งนิี�หลัังจัากิเหตุกิารณ์ฝัุ่นิตลับคิลัี�คิลัาย นิายปรีดีในิฐานิะ
     สันิติภาพื่ที�ใฝั่ฝัันิ ผ่มขอร้องไปยังประชีาคิมทั�วิโลักิอย่าทอดทิ�ง ผู่้สำาเร็จัราชีกิารแทนิพื่ระองคิ์ในิขณะนิั�นิ ได้ออกิ ‘ประกิาศ
     พื่วิกิเขา ได้โปรดสนิับสนิุนิกิารต่อสู้ของพื่วิกิเขาเพื่ราะพื่วิกิเขา สันิติภาพื่’ ในิวิันิที� 16 สิงหาคิม พื่.ศ. 2488 ให้กิารประกิาศ
     กิ็เป็นิมนิุษย์คินินิึงปรารถนิาในิสันิติภาพื่เหม่อนิกิับท่านิ  สงคิรามดังกิลั่าวิเป็นิโมฆะ วิันิที� 16 สิงหาคิม ของทุกิปีจัึงถูกิ
     แลัะสุดท้ายนิี�ผ่มขอให้สันิติภาพื่จังสถิตอยู่คิู่มวิลัมนิุษยชีาติ  รำาลัึกิไวิ้ในิฐานิะวิันิสันิติภาพื่ไทย พื่ร้อมกิับมีกิารตั�งชี่�อ ถนินิ
                            16 สิงหา ภายในิ มธ. ท่าพื่ระจัันิทร์ ไวิ้เป็นิอนิุสรณ์แห่ง
     ตลัอดไป” คุุณากิร กิลั่าวิ          คิวิามทรงจัำา


                                          NewsBites  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12