Page 5 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2566
P. 5

ผ่่านิกิารแสดงลัะคิรเวิที พื่ร้อมด้วิย รศ.เกิศินิี วิิฑููรชีาติ อธิกิารบดี กิารเป็นินิักิศึกิษาแลัะบัณฑูิตที�ดีในิอนิาคิต ทุกิคินิจัะได้เข้ามา
     มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.พื่ิภพื่ อุดร รองอธิกิารบดี มีชีีวิิตในิสถานิที�ใหม่ สิ�งแวิดลั้อมใหม่ แลัะระบบกิารเรียนิใหม่
     ฝั่ายวิิชีากิาร แลัะ รศ.โรจันิ์ คิุณเอนิกิ รองอธิกิารบดีฝั่าย นิักิศึกิษาจัะได้เรียนิรู้ในิกิารปรับตัวิ กิารแบ่งเวิลัาในิกิารเรียนิ
     กิารนิักิศึกิษา ปิดท้ายกิิจักิรรมชี่วิงแรกิด้วิย Special Guest  แลัะกิารทำากิิจักิรรมเพื่่�อนิำาคิวิามรู้ไปปรับใชี้ในิชีีวิิตแลัะสังคิม
     โดย คิุณพื่ิธา ลัิ�มเจัริญรัตนิ์ ศิษย์เกิ่าคิณะพื่าณิชียศาสตร์แลัะ อย่างสมดุลั
     กิารบัญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์
                            มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ มีสิ�งที�ยึดมั�นิมาตลัอด 89 ปี คิ่อ
     แลัะ 2. กิิจกิรรม Fill Your THAMMASAT SPIRIT “เติมเต็ม กิารที�มหาวิิทยาลััยไม่ได้เป็นิเพื่ียงสถานิศึกิษาที�ทำาหนิ้าที�ผ่ลัิต
     จัิตวิิญญาณธรรมศาสตร์” ณ สนิามราษฎร People’s Park บัณฑูิต สร้างงานิวิิจััยแลัะงานิวิิชีากิารเท่านิั�นิ แต่เรายังยึดมั�นิ
     ซึ่ึ�งเป็นิกิิจักิรรมปิดท้ายชี่วิงกิลัางคิ่นิที�พื่านิักิศึกิษาใหม่ไปเติมเต็ม ในิกิารผ่ลัิต “บัณฑูิตธรรมศาสตร์” ซึ่ึ�งประกิอบด้วิยคิวิามรู้
     คิวิามเป็นิธรรมศาสตร์ผ่่านิกิิจักิรรมมากิมาย เริ�มจัากิกิารกิลั่าวิ คิวิามสามารถแลัะจัิตวิิญญาณแห่งกิารรับใชี้สังคิม มีพื่ลััง
     ต้อนิรับนิักิศึกิษาใหม่ TU89 จัากิคิณะผู่้บริหารมหาวิิทยาลััย  ของกิารเป็นิจัิตอาสา เพื่ราะในิอนิาคิตพื่วิกิเราทุกิคินิคิ่อกิำาลััง
     แลัะตัวิแทนินิักิศึกิษา สัมผ่ัสจัิตวิิญญาณคิวิามเป็นิ สำาคิัญในิกิารขับเคิลั่�อนิประเทศไทย
     ธรรมศาสตร์อย่างลัึกิซึ่ึ�งผ่่านิกิารแสดงแสงเสียงประวิัติศาสตร์
     ธรรมศาสตร์ “เพื่ราะธรรมศาสตร์ สอนิให้ฉัันิรักิประชีาชีนิ”  “ลัูกิแม่โดมของเรา” ลั้วินิเป็นิผู่้มีจัิตสาธารณะ แลัะมีคิวิาม
     กิารแสดงจัากิชีุมนิุมแลัะกิลัุ่มกิิจักิรรมนิักิศึกิษา แลัะปิดท้าย สำานิึกิรับผ่ิดชีอบต่อสังคิม เพื่ราะพื่วิกิเราทุกิคินิไม่วิ่าจัะเป็นิ
     ด้วิยคิอนิเสิร์ตจัากิศิลัปินิ ATLAS     ศิษย์เกิ่า ศิษย์ปัจัจัุบันิ ต่างมีคิวิามภาคิภูมิใจัที�ได้กิลั่าวิคิำาวิ่า
                            “ฉัันิรักิธรรมศาสตร์ เพื่ราะธรรมศาสตร์สอนิให้ฉัันิรักิ
                ร ศ.เ กิศินีี วิิฑููร ชาติิ  ประชีาชีนิ” ขอให้นิักิศึกิษาทุกิคินิ เป็นิผู่้มีใจัรักิกิารเรียนิรู้
                อธิิกิารบดีีมหาวิิทยาลััย ตลัอดเวิลัา มุ่งมั�นิแลัะตั�งใจัศึกิษาเลั่าเรียนิ แลัะใชี้เวิลัาที�นิี�ในิ
                ธิ ร ร ม ศา ส ติร์ กิ ลั่า วิ กิารสร้างประสบกิารณ์แลัะทักิษะในิกิารใชี้ชีีวิิตอย่างมีคิวิามสุข
                ต้อนิรับนิักิศึกิษาใหม่วิ่า ขอให้ตลัอดระยะเวิลัากิารศึกิษาในิรั�วิธรรมศาสตร์ เกิิด
                ขอต้อนิรับนิักิศึกิษาใหม่ของ ประโยชีนิ์ต่อตนิเองในิด้านิกิารเรียนิที�สร้างคิวิามภาคิภูมิใจั
                ธรรมศาสตร์ทุกิคินิ กิารเข้าเรียนิ ให้แกิ่คิรอบคิรัวิ แลัะกิารพื่ัฒนิาตนิเองผ่่านิกิิจักิรรมกิารเรียนิรู้
                ที�นิี�ทุกิคินิมาด้วิยคิวิามพื่ากิเพื่ียร เพื่่�อกิารเติบโตไปเป็นิคินิที�มีคิุณภาพื่ของสังคิม
                ตั�งใจั แลัะอุตสาหะ ซึ่ึ�งเป็นิ
                คิุณสมบัติอันินิ่าชี่�นิชีมแลัะ
                เป็นิคิุณลัักิษณะสำาคิัญของ                                         Co v er St or y 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10