Page 10 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 6 เดือนกันยายน 2563
P. 10

ljǠǥǑˠdžǛǥǖˎǛǎǏǏljǃǥǗDžǏ˚ ǃ˱LjǛ˚ǟˎdžǛǥ

      ɉǩƽDžǗːǒǩǗǏˠljǩǃǏǚǓƮˠǐǟˠǩǃǚ


      ƮǥǏǪǟdžǛ˚ǁǏǘǑǒǐǏ ȹ++ md)”


      ƮˎǘǩǙ˔ǥǠljǥǛƮǥǏǟˎnjLjǥǬLjǣLjǥǁDž      เป้าหมายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ตามนโยบาย ดร.ณัฐดนย์ กล่าวต่ออีกว่า การดําเนินงานของ Smart Campus
      ของ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หรือ Smart City ประกอบด้วย Smart Environment,
      และ รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ Smart Energy, Smart Mobility, Smart Living, Smart
      วางให้ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เป็น Medical Hub สําหรับ People เป็นต้น ส่วนการเรียนการสอนจะเน้น Advance
      การแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร และเป็น Smart City,  Digital Learning Environment พร้อมกันนี้ ยังมีการ
      Smart Campus, Smart Sport และ Digital Hospital   จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรทวิภาษา
      โดยใช้ AI ดําเนินงานในรูปแบบดิจิทัล        ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
                               เทคโนโลยี ที่มีความเข้มแข็งหลายหลักสูตร มีความพร้อมทั้ง
                    ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ องค์ความรู้และบุคลากรที่จะเปิดการเรียนการสอนเพื่อผลิต
                    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย  บุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับ
                    บริหารศูนย์พัทยา เผยว่า การเป็นพื้นที่ “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการแพทย์ครบ
                    ปัจจุบันการเข้ารับบริการ วงจร (EECmd) ธรรมศาสตร์พัทยา” โดยมีหลักสูตรที่จะ
                    ทางการแพทย์ของไทย   เปิดเพื่อรองรับ 6 คณะ ดังนี้
                    มีอัตราการเติบโตอย่างต่อ
                               1. คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรกายภาพบําบัดสําหรับ
                    เนื่องทําให้มหาวิทยาลัย
                                 ประชาชน (หลักสูตรระยะสั้น) สําหรับประชาชนทั่วไปเกี่ยว
                    ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ตั้งเป้า
                                 กับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นทางกายภาพบําบัดและการออก
                    เป็น Academic Hub,
                                 กําลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ หลักสูตรประกอบไปด้วย
                    Medical Hub และ Service
                                 ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระยะเวลาหลักสูตรประมาณ
                    Hub ด้านการแพทย์
                                 1–3 เดือน
      อย่างครบวงจร ควบคู่กับการกําหนดยุทธศาสตร์การเป็น
                               2. คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
      i-Campus @Pattaya เช่น สร้างป้ายรถเมล์อัจฉริยะ ถังขยะ
                                 วิทยาศาสตร์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
      อัจฉริยะ มีระบบ Sensor ในการจัดการการเก็บขยะ การใช้
                               3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 3 หลักสูตร ประกอบ
      รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ผลิตพลังงานบริสุทธิ์ด้วย Solar
                                 ด้วย 1. หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2. หลักสูตรวิศวกรรม
      Roof และ Float Solar cell และเป็นต้นแบบ Smart
                                 ยานยนต์ และ 3. หลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์
      Campus ที่มีเป้าหมายที่จะไม่ใช้กระดาษ (Paperless
                               4. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ปริญญาตรี
      Campus) ในอนาคต
                                 4 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. หลักสูตรรังสีเทคนิค (New track)
      โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ตั้งอยู่บน “เขตส่งเสริม
      เศรษฐกิจพิเศษการแพทย์ครบวงจร (EECmd) ธรรมศาสตร์
      พัทยา” มีเป้าหมายดําเนินงานให้เป็น Digital Hospital โดย
      ใช้ software ต่าง ๆ มาช่วยในการดําเนินงาน เช่น Patience
      Application, Telecare, Electronic Medical Record,
      Beacon System @ Wifi มาใช้กับระบบบัตรคิว ระบบ
      นําทางผู้ป่วยและผู้มารับบริการในโรงพยาบาล ตลอดจน IOT
      (Internet of Things) มี AI ทางการแพทย์ โดยใช้ Robot-
      ics ให้บริการแทน non-skill labor และในอนาคตจะมีการ
      จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมหุ่นยนต์ทางการแพทย์ (Medical Robot)
      รองรับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรของวิทยาลัย
      แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

     10  NewsBites
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15