Page 7 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 6 เดือนกันยายน 2563
P. 7

รศ.เกศิ นี วิ ฑู รชาติ อย่างสงบสุขบนความต่าง ยึดหลักมนุษยธรรมและขันติธรรม
                   อธิการบดีมหาวิทยาลัย  เป็นที่ตั้ง ไม่ใช่เพียงเพื่อหมู่ชนในรุ่นเรา หรือบรรพบุรุษในรุ่นก่อน
                   ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า คําว่า หากยังผนวกควบรวมถึงอนุชนรุ่นหลังจากนี้ ที่จะถือกําเนิด
                   สันติภาพไม่ได้หมายถึง  เกิดขึ้นในอนาคตด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทําให้ความหมายของ
                   เพียงช่วงเวลาที่ปลอด  คําว่าชาติเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
                   สงครามเท่านั้น หากแต่
                   หมายถึงสภาพที่คนกลุ่ม  ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2535
                   ต่าง ๆ ในสังคมสามารถ ได้เห็นชอบในหลักการกําหนดให้วันที่ 16 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งตรง
                   อยู่ร่วมกันได้ด้วยความ กับวันที่นายปรีดีออกประกาศสันติภาพเป็น “วันสันติภาพไทย”
                   สงบสุ ขด ้วยเช ่นกั น  และที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                   ในสังคมประชาธิปไตย   ได้กําหนดให้วาระดังกล่าวเป็นวันสําคัญของมหาวิทยาลัย
      ที่ถือความหลากหลายเป็นความงาม ถือความแตกต่าง
      ว่าทําให้เกิดการเติบโตและพัฒนาก้าวหน้า เราต้องเกื้อหนุนให้ “การจัดงานในวันนี้ เพื่อให้ผู้คนร่วมสมัยเห็นความสําคัญของ
      สันติภาพถือกําเนิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจกชนและระดับสังคม การประกาศสันติภาพไทย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2488 และ
      โดยส่วนรวม ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อย่างมี ให้เรื่องราวของประวัติศาสตร์การเมืองไทยในสมัยนั้น ได้รับ
      วุฒิภาวะและมีวิจารณญาณ จนถักทอกลายเป็นปัญญาร่วม  การสืบสานสู่อนุชนสืบต่อไป” รศ.เกศินี กล่าว
      รวมหมู่ของสังคม
                               สําหรับกิจกรรมงาน “ครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย” และ
      “แต่สันติภาพก็ไม่ใช่ของฟรีที่จะได้มาง่าย ๆ เป็นสิ่งที่ต้องแลกมา “รําลึก 120 ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์” ประกอบด้วยพิธี
      แปลว่าทุกคนต้องยอมที่จะยกความสงบสุขของสังคมโดยรวม “วางช่อดอกไม้” รําลึกถึงเสรีไทย และผู้เสียชีวิตจากสงครามโลก
      เหนือประโยชน์ส่วนตน ต้องยอมอดทนอดกลั้นและเข้าใจความ ครั้งที่ 2 และได ้รับเกียรติจาก Mr.Yang Xin อุปทูตรักษา
      แตกต่างของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน อาจมีหลักปฏิบัติอยู่ 2 ข้อที่ทําให้ การแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจํา
      สันติภาพเกิดขึ้นได้ ก็คือการมุ่งกระทําในสิ่งที่คาดหวังให้ผู้อื่น ประเทศไทย มาแสดงปาฐกถาเรื่อง “China’s Perspective
      กระทําตอบต่อตนเอง ขณะเดียวกันก็ละเว้นการกระทําในสิ่ง on the Free Thai Movement and World Peace” และ
      ที่ไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นกระทําตอบ” รศ.เกศินี กล่าว ดร.จริย์วัฒน์ สันตะบุตร แสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เอกราช
                               และการประกาศสันติภาพ” พร้อมด้วยเวทีเสวนาวิชาการ
      รศ.เกศินี กล่าวอีกว่า เหนือสิ่งอื่นใด สันติภาพเกิดขึ้นเมื่อเราทุกคน “เศรษฐกิจแปรผัน สันติภาพแปรเปลี่ยน : จากขบวนการเสรี
      มีใจเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข อดทนอดกลั้นต่อความเห็น ไทยสู่ยุคปัจจุบัน”
      ที่แตกต่าง ให้อภัยต่อกันเพื่อให้สังคมเดินต่อไปข้างหน้า ซึ่งใน
      โอกาส 75 ปีวันสันติภาพไทย อยากให้ทุกคนตั้งมั่นที่จะอยู่ร่วมกัน


                                                       7
                                                 NewsBites
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12