Page 8 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 6 เดือนกันยายน 2563
P. 8

ljǠǥǑˠdžǛǥǖˎǛǎǏǏljǃǥǗDžǏ˚

              ljǣǘǏǥǒǑˎǖ žž= ¾ % DZǴǵDz              ǩƿˠDŽƿ˱ǩƮˢǛǏDžˠ dz ǜǖǒǥLjdžǥǒǑˠƿǥƮǥǏDŽˢǩDŽːLj

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และม ูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย  ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และม ูลนิธิโตโยต้า
      ประกาศผลรางวัล “TTF AWARD ประจําปี 2562-2563”   ประเทศไทย ในการสนับสนุนนักวิชาการไทยสร้างสรรค์ผลงาน
      ยกย่อง 4 ผลงานวิชาการดีเด่น ทรงคุณค่า และสร้าง  ใหม่ ๆ ที่ทรงคุณค่าและตอบโจทย์ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
      องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งด้าน นําไปสู่การตีพิมพ์และเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์
      สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมฯ ต่อสาธารณชนทั่วไป โดยได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2538
      เผยจํานวนผู้สนใจส่งหนังสือเข้าประกวดปีนี้กว่า 100 เล่ม  จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 25 ปีแล้ว
      สะท้อนความตื่นตัวทางวิชาการ ขณะที่ประธานมูลนิธิฯ ชี้เป็น
      แรงบันดาลใจให้ผู้อุทิศตนค้นคว้าวิจัย ยกระดับมาตรฐาน สําหรับการคัดเลือก ผลงานวิชาการดีเด่นรางวัล TTF AWARD
      การศึกษา                      ประจําปี 2562-2563 ทางคณะกรรมการฯ เปิดให้ผู้สนใจ
                               ส่งผลงานและหนังสือเข้าสู่การพิจารณากลั่นกรองใน 4 สาขา
                   รศ.เกศิ นี วิ ฑู รชาติ ได้แก่ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์
                   อธิการบดีมหาวิทยาลัย  สุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
                   ธรรมศาสตร์ ในฐานะ   ปรากฏว่ามีผลงานนําเสนอเข้ามาทั้งหมดกว่า 100 เล่ม ถือว่าสูง
                   ประธานคณะกรรมการ    กว่าทุกปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวเพื่อยกระดับ
                   รางวัล TTF AWARD เปิด  มาตรฐานทางวิชาการ
                   เผยว่า รางวัลมูลนิธิโตโยต้า
                   ประเทศไทย หรือ TTF
                   AWARD นับเป็นความร่วมมือ     8  NewsBites
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13