Page 9 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 6 เดือนกันยายน 2563
P. 9

โดยผลการตัดสิน มีดังนี้
      1. ประเภท “รางวัลเกียรติยศ” (เงินรางวัลสําหรับผู้แต่ง
      300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ) ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

      2. รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น 4 สาขา (เงินรางวัลสําหรับ
      ผู้แต่ง 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ) ประกอบด้วย

      • ด้านสังคมศาสตร์ ผลงานชื่อ “เถียงกันเรื่องแท้ง : สุขภาพ
       เสรีภาพ ศีลธรรม” โดย รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
       ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      • ด้านมนุษยศาสตร์ ผลงานชื่อ “เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ
       พัฒนาการและพลังศรัทธา” โดย ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
       คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
      • ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลงานชื่อ “โรคสมาธิสั้น” โดย
       รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
       มหาวิทยาลัยมหิดล
      • ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ผลงานชื่อ
       “เอนไซม์ย่อยอาหารในสัตว์นํ้า” โดย รศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว
       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      “รางวัล TTF AWARD จะเป็นกําลังใจที่สําคัญให้กับนักวิชาการ
      ไทย ในการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะ
      การเขียนตําราสําหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสําหรับ
      นักศึกษา นอกจากนี้ หนังสือรางวัล TTF AWARD หลายเล่ม
      ก็ยังเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม เช่น สิทธิ
      การทําแท้ง หรือ โรคสมาธิสั้นในเด็กไทย ฯลฯ” อธิการบดี
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุ


                   ด้าน นายประมนต์ สุธีวงศ์
                   ประธานมูลนิธิโตโยต้า
                   ประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิฯ
                   มีเจตนารมณ์ช่วยเหลือ
                   สังคมไทยอย่างต่อเนื่องมา
                   ตลอด 28 ปี โดยเฉพาะ
                   การสนับสนุนด้านการศึกษา
                   และคุณภาพชีวิตของเด็ก
                   และเยาวชนให้มีความเป็น
                   อยู่ที่ดีขึ้น เติบโตเป็นบุคลากร
      ที่มีคุณภาพ เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยรางวัล
      TTF AWARD เป็นความภาคภูมิใจของทางมูลนิธิฯ ที่ได้
      สนับสนุนผลงานการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในประเทศไทย
      ช่วยขับเคลื่อนให้เป็นสังคมอุดมปัญญา หวังได้ว่าจะเห็นผลงาน
      ใหม่ ๆ อันทรงคุณค่า ที่ทันยุค ทันสมัย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
      แวดวงการศึกษาในอนาคต

      “รางวัล TTF AWARD สร้างแรงบันดาลใจแก่นักวิชาการ
      ที่ได้อุทิศตนค้นคว้าผลงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานงานในด้าน
      วิชาการ พร้อมทั้งยังสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานเพื่อนําไป
      เผยแพร่ต่อสาธารณชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ อาจารย์
      นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป” ประธานมูลนิธิ
      โตโยต้าประเทศไทย กล่าว
                               (จากซ้ายไปขวา)
                               รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, รศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว
      ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัล ผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD
                               ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์, รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล
      ประจําปี 2562-2563 จัดขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2563
      ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
                                                       9
                                                 NewsBites
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14