Page 6 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 6 เดือนกันยายน 2563
P. 6

Ǐ˨ǥǖˤƮ ǶǴ Ǚˣ ǑˎLjǗˎLjDžˠưǥǟǫdžǛ


             ǰDZǯ ǙˣƿǥDžƮǥǖ LjǥǛǙǏˢDŽˢ ǟLjljǛǒǁ˚      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ จัดงาน  ได้ออกประกาศสันติภาพให้การประกาศเข้าร่วมสงครามของ
      “ครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย” และ “รําลึก 120 ปีชาตกาล ประเทศไทยเป็นโมฆะในวันที่ 16 สิงหาคม 2488 ซึ่งเป็นผล
      นายปรีดี พนมยงค์” ขึ้น เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 เพื่อรําลึก สืบเนื่องจากการปฏิบัติการรับใช้ชาติของขบวนการเสรีไทยใน
      ถึงวีรกรรมของขบวนการเสรีไทย ภายใต้การนําของ นายปรีดี  สงครามโลกครั้งที่ 2 ส่งผลให้ประเทศไทยไม่ต้องตกเป็นฝ่าย
      พนมยงค์ ในฐานะหัวหน้าขบวนการฯ ที่ช่วยให้ประเทศไทย แพ้สงคราม ประเทศไทยไม่ถูกยึดครอง และดํารงความเป็น
      สามารถธํารงไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตย รอดพ้นจากการเป็น เอกราชได้จนถึงทุกวันนี้
      ประเทศพ่ายแพ้สงครามในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2
                   โดยมี พลเอกสุรยุทธ์   พลเอกสุรยุทธ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่สงครามโลกครั้งที่ 2
                   จุลานนท์ ประธาน องคมนตรี ย่างเข้าสู่ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2484 และ
                   เป็นประธานในพิธี    สิ้นสุดลงในวันที่ 16 สิงหาคม 2488 นั้น นายปรีดีในฐานะ
                               หัวหน้าขบวนการเสรีไทย ได้ใช้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                   พลเอกสุรยุทธ์ เปิดเผยว่า  เป็นศูนย์กลางบัญชาการลับ ติดต่อประสานงานกับสัมพันธมิตร
                   นายปรีดี ในฐานะผู้สําเร็จ เสรีไทยในประเทศและต่างประเทศ จึงกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัย
                   ราชการแทนพระองค์    ธรรมศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                   ในพระปรมาภิไธย สมเด็จ มีส่วนสําคัญพิทักษ์ปกป้องรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติ
                   พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล อย่างกล้าหาญ
                   รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี     6  NewsBites
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11