Page 3 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2563
P. 3

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�าปี พ.ศ. 2563

                ณ วัดบึง จังหวัดนครราชสีมา
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ด�าเนินการขอรับผ้ากฐิน วัดบึง อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็น
      พระราชทานและน�าไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จ�าพรรษาตาม พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2220
      พระอารามหลวงต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและ  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน
      ต่างจังหวัดในเทศกาลกฐินทุกปี ซึ่งถือเป็นภารกิจด้าน พ.ศ. 2230 เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความส�าคัญ เป็นวัด
      การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติสืบต่อ คู่บ้านคู่เมือง สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในรัชสมัยของสมเด็จ
      กันมาเป็นประจ�า นับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย พระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา

      ส�าหรับผ้าพระกฐินพระราชทานในปี พ.ศ. 2563 น�าโดย
      ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย
      ธรรมศาสตร์ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
      ธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และศิษย์เก่า
      ธรรมศาสตร์ และได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก
      ส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี นายวิเชียร จันทรโณทัย
      ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของ
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งศิษย์เก่าในจังหวัด
      นครราชสีมาเป็นก�าลังส�าคัญ

      ในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้น�าผ้าพระกฐินพระราชทาน
      ไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดบึง อ�าเภอเมืองนครราชสีมา
      จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 รวบรวม
      เงินท�าบุญจากประชาคมธรรมศาสตร์ ศิษย์เก่า และผู้มี
      จิตศรัทธา ร่วมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล จ�านวนทั้งสิ้น
      1,693,320.18 บาท
                                            Special 3
   1   2   3   4   5   6   7   8