Page 5 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2563
P. 5

นอกจากนี้ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรง
      คุณวุฒิ จ�านวน 6 ท่าน ได้แก่

      1. ศ.ดร.อุลริช เลอเวนไฮม์
       (Professor Dr.Ulrich Loewenheim)
       นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
      2. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
       บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
      3. ดร.พรเทพ พรประภา
       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
       สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
      4. ศ.ดร.นายแพทย์ ยอน จุน ชอง
       (Professor Yeun-Jun Chung, M.D., Ph.D.)
       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
       สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
      5. เภสัชกรหญิงบุษกร เลิศวัฒนสิวลี
       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
       สาขาวิทยาเภสัชศาสตร์
      6. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
       วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
       สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
      ส�าหรับในปีการศึกษา 2561 มีผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับ
      ปริญญาตรี จ�านวนทั้งสิ้น 9,623 คน แบ่งเป็นระดับปริญญา
      ตรีจ�านวน 7,756 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จ�านวน 1,867 คน
      (ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ�านวน 61 คน ปริญญาโท จ�านวน
      1,698 คน และปริญญาเอก จ�านวน 108 คน) ทั้งนี้ มีบัณฑิต
      พิการที่ส�าเร็จการศึกษาในโครงการนักศึกษาพิการ จ�านวน
      ทั้งสิ้น 12 คน


      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่
      ส�าเร็จการศึกษาทุกท่าน

                                          Co v er St or y 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10