Page 6 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2563
P. 6

ร�าลึก “44 ปี 6 ตุลาฯ 2519”      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “ครบรอบ 44 ปี 6 ตุลาฯ 2519” นางสาวพร�อัมพร พันธุ์โช่ติ
      ประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย นายกุอังค์กุารนักุศึกุษา
      ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อร่วมกันร�าลึกและเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      ประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งไว้อาลัยวีรชนผู้สูญเสียในเหตุการณ์ กล่าวว่า การร�าลึกในวันนี้
      ประวัติศาสตร์ ภายในงานมีพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ เป็นสัญลักษณ์ที่ย�้าเตือนว่า
      พิธีวางพวงมาลา-ดอกไม้ และยืนไว้อาลัยแด่เหล่าวีรชน เรา ต้ องไ ม่ พาก ง จั ก ร
      ผู้สูญเสีย พร้อมทั้งมอบรางวัล “จารุพงษ์ ทองสินธุ์ ความรุนแรงนั้นหวนกลับคืนมา
      เพื่อประชาธิปไตย”              การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
                            เรายังต้องต่อสู้จนกว่าจะได้
                  นายบุุญสม อััครธรรมกุุล ซึ่งสิทธิ์ เสียง ในการก�าหนด
                  ผู้้�ช่่ ว ย อัธิ กุ าร บุ ดีี สังคมที่เราอยู่ และก�าหนดกติกาที่เราอาศัย
                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                  ในฐานะประธาน กล่าว  นางสาวลัลนา สุริโย ประธานสภานักุศึกุษามหาวิทยาลัย
                  เ ปิ ดงานตอนห นึ่ ง ว่ า ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า 44 ปีที่ผ่านไป เราร�าลึก 6 ตุลาฯ
                  เหตุการณ์ 6 ตุลา 2519  กันหลายครั้ง ถึงแม้ว่าจะมีคนพยายามลบให้เหตุการณ์นี้
                  มีความส�าคัญยิ่งเพราะเป็น เลือนหายไปจากความทรงจ�า
                  ความต่อเนื่องของยุค แต่ไม่ว่าจะพยายามเท่าใด
                  สมัยที่สะท้อนให้เห็นถึง ภาพของวีรชนนักศึกษาที่ลุก
                  กระบวนการเปลี่ยนแปลง ขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่ง
      ทางการเมืองของสังคมไทย และการขับเคลื่อนประชาธิปไตย ประชาธิปไตยก็ได้ฝัังอยู่ใน
      ของนิสิตนักศึกษาร่วมกับประชาชน และยังสะท้อนความ  หัวใจและความทรงจ�าของ
      ตื่นตัวทางการเมืองในเชิงอุดมคติ ภายใต้ค�าขวัญของการ  ชาวธรรมศาสตร์ทุกคนมา
      จัดงานร�าลึก20 ปี 6 ตุลาฯ ที่ว่า “ขบวนการนักศึกษา จนถึงปัจจุบัน โดยสิ่งส�าคัญ
      ประชาชนเดือนตุลากล้าต่อสู้เพื่อสังคมที่ดีงาม”  ไม่ใช่เพียงแค่ร�าลึก หากแต่

      6  NewsBites
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11