Page 7 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2563
P. 7

ต้องตอบค�าถามให้ได้ว่าเราจะท�าอย่างไรไม่ให้การเสียสละ
      ของวีรชนต้องสูญเปล่า จะท�าอย่างไรที่จะขับเคลื่อนสังคมไทย
      ไปสู่ความเท่าเทียมและมีความเป็นประชาธิปไตย


      นายจาตุรนต์ ฉายแสง อัดีีตรอังนายกุรัฐมนตรี และอัดีีต
      ผู้้�นำานักุศึกุษา กล่าวปาฐกถาร�าลึกเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
      โดยอธิบายความหมายของเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ ใน 3 ประเด็น
      ได้แก่ 1. เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทั่วประเทศ
      และได้สร้างผลกระทบระดับประเทศ 2. นอกจากการสังหาร
                  โหดแล้ว วันเดียวกันยังมี
                  การรัฐประหารล้มรัฐบาล
                  พลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง
                  ปิดฉากประชาธิปไตย
                  ดึงประเทศถอยหลังกลับ
                  ไปสู่ระบอบเผด็จการโดย
                  นายทุน ขุนศึก ศักดินา นาน
                  ถึง 12 ปี 3. เหตุการณ์
                  6 ตุลาฯ เป็นพัฒนาการ
                  ต่อเนื่องจากเหตุการณ์
      14 ตุลาฯ ที่ไม่อาจแยกออกจากกัน

      ส�าหรับสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ เนื่องจาก 14 ตุลาฯ
      ได้ท�าให้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย มีการเลือกตั้งนายก
      รัฐมนตรีมาจาก ส.ส. พรรคการเมืองและรัฐสภามีบทบาท
      การบริหารไม่ได้อยู่ในมือข้าราชการฝั่ายเดียวอีกต่อไป
      ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงและเป็นเสียงที่ผู้มีอ�านาจและระบบ
      ราชการต้องฟัังด้วยความร�าคาญและทนไม่ได้

      นายจาตุรนต์ กล่าวอีกว่า เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ ให้บทเรียน
      สังคมไทยใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1. การใช้ความรุนแรงไม่
      สามารถแก้ปัญหาแต่เพิ่มความขัดแย้งให้มากขึ้น 2. การใช้
      ความรุนแรงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบ การฆ่าคน
      เพื่อรักษาโครงสร้างและระบบให้คงอยู่ต่อไป 3. การแก้ปัญหา
      เกิดจากการใช้การเมืองระหว่างประเทศให้เป็นประโยชน์
      การผ่อนคลายให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย และเปิดโอกาสให้
      ผู้เห็นต่างกลับคืนและมีที่ยืนในสังคม

      การเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันพบว่ามีจุดร่วมคือ
      การเห็นปัญหาของบ้านเมือง มีความใฝั่ฝัันอยากเห็นสังคมที่ดี
      ที่ผ่านมามีค�าถามว่าใครหนุนหลังการเคลื่อนไหว สิ่งที่
      หนุนหลังคือวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการเมือง วิกฤตของระบบ
      การศึกษา การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และ
      ความผันผวนของโลก เมื่อนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้สภาพ
      เหล่านี้ท�าให้พวกเขาได้ข้อสรุปว่า ประเทศนี้ไม่มีอนาคต
      พวกเขาไม่มีอนาคต

                                          NewsBites  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12