Page 8 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2563
P. 8

ธรรมศาสตร์ ร่วมโครงการ

      “บีบีจี รักษ์ น�้า” พายเรือคายัคเก็บขยะ

      คลองบางกอกใหญ่-คลองมอญ
                            อาจารย์และนักศึกษาชมรมพายเรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                            ร่วมกับสโมสรกีฬาบีบีจี อาสาสมัครเครือข่าย ตัวแทนนักเรียน
                            โรงเรียนนายเรือ ชมรมจิตอาสา โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ และ
                            ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ “บีบีจี รักษ์ น�้า”
                            พายเรือคายัคเก็บขยะ ตลอดเส้นทางคลองบางกอกใหญ่
                            เขตบางกอกใหญ่ และคลองมอญ เขตบางกอกน้อย ระยะทาง
                            ความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563
                            เพื่อเสริมสร้างให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงคุณค่าของ
                            ทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสร้างความสามัคคีให้ทุกคนมี
                            ส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและร่วมกัน
                            อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


      8  NewsBites
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13