Page 3 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 9 เดือนธันวาคม 2563
P. 3

เปิดบ้านธรรมศาสตร์ 2563
         ฟังเสวนา ‘การเมืองคนรุ่นใหม่’ ชี้พลังนักศึกษา


                 สร้างความเปลี�ยนแปลงได้     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดมหกรรมความยั่งยืน : THAMMASAT ธรรมศาสตร์ดำาเนินการอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการใช้
     SUSTAINABILITY FESTIVAL AND OPEN HOUSE 2020  พลังงานแสงอาทิตย์ การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การเลิกใช้ขยะ
     เมื่อวันที่ 26–28 พฤศจิกายน 2563 ณ อุทยานการเรียนรู้ พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง และล่าสุดคือการสร้างอาคารเรียนรู้
     ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี  ป๋วย 100 ปีแห่งนี้ข่้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำาเนินการ
     รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าว ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบริการประชาชนในเรื่องนี้ โดย
     เปิดงานในครั้งนี้               มีสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือ หลังคาที่เป็นสวนผัักออร์แกนิกบน
                            หลังคาอาคารที่ใหญ่่ที่สุดในทวีปเอเชีย และมี SDG Lab
                 ร ศ.เ ก ศิ นีี  วิิ ฑูู ร ชา ติิ หรือห้องปฏิิบัติการ ทำาโครงการแก้ปัญ่หาสภาวะโลกร้อนและ
                 อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นที่แรกของทวีปเอเชีย และจ่งเป็น
                 ธิรรมศาสติร์ กล่าวว่า  เหตุผัลที่ Open House ในปีนี้จ่งมาจัดที่นี่
                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                 จัด Open House ทุกปี  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเปิดบ้านตามคณะต่าง ๆ ที่เป็นไฮไลต์
                 เพื่อให้นักเรียนที่สนใจ อีกจำานวน 13 คณะ ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญ่ชี
                 อยากเรียน ที่มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
                 ธรรมศาสตร์ ได้มาเยี่ยมชม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
                 มหาวิทยาลัย ได้รับทราบ วิทยาลัยโลกคดีศ่กษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผัังเมือง
                 หลักสูตร และเยี่ยมชม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์
     คณะที่อยากเรียน โดยปีนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดให้เป็น สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร คณะแพทยศาสตร์ และ
     งาน Sustainability Festival หรือ เทศกาลความยั่งยืน  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ เพื่อให้น้อง ๆ
     ไปพร้อมกัน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องความยั่งยืน และ นักเรียนเข้าเยี่ยมชมและทำากิจกรรมร่วมกับรุ่นพี่ของคณะ
     เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่่่งเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัย                                         Co v er St or y 3
   1   2   3   4   5   6   7   8