Page 4 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 9 เดือนธันวาคม 2563
P. 4

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีการจัดเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจ ใน 2 มิติสำาคัญ่ ได้แก่ 1. การเกิดข่้นของแพลตฟอร์มต่าง ๆ
     มากมายและเป็นประโยชน์สำาหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วม เช่น ได้ทำาให้คนหลายรุ่นเข้าถ่งข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปมากข่้น
     ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างไรให้คุ้มค่า, TCAS 64 Tips  คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถ่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
     and Tricks, ทำาไมต้องเรียนหลักสูตรนานาชาติ และ ประเทศที่หลากหลายมากไปกว่าข้อมูลที่ถูกคัดกรองจาก
     การเมืองของคนรุ่นใหม่ : เปลี่ยนประเทศได้ด้วยตัวเรา  ภาครัฐเพียงอย่างเดียว นั่นทำาให้คนรุ่นใหม่มีความคิดเป็นของตัวเอง
     เป็นต้น                    และทำาให้เขาสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับคุณค่าที่เขาย่ดถือ
                            ได้ เช่น ประชาธิปไตย เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน ฯลฯ เขาจ่ง
     ซึ่่่งเวทีการเสวนาในหัวข้อ “การเมืองของคนีรุ่นีใหม่ : มองว่าตัวเองเป็นคนของประเทศใดประเทศหน่่งน้อยลง
     เปลัี่ยนีประเทศไดี้ดี้วิยติัวิเรา” ได้รับเกียรติจาก แต่มองว่าตัวเองเป็นคนของโลกมากข่้น
     คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ แกนนำากลุ่มรัฐธรรมนูญ่ก้าวหน้า และอดีต
     ผัู้สมัคร ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์, คุณพัชรพร จันทรประดิษฐ์ 2. การเกิดข่้นของโซึ่เชียลมีเดียทำาให้ประชาชนและคนรุ่นใหม่
     Miss Grand Thailand 2020, คุณธนวัฒน์ จันผัน่ก หรือ  มีอำานาจมากข่้น ตั้งแต่อำานาจในการแสดงความคิดเห็น
     “ลูกมาร์ค” นักศ่กษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เห็นได้จากทวิตเตอร์ที่กลายมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถ
     และดำาเนินรายการโดย อาจารย์เคท ครั้งพิบูลย์ อาจารย์ พูดคุยในเรื่องที่ตัวเองสงสัยหรือมีคำาถามได้ ซึ่่่งความคิดเห็น
     ประจำาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยมีผัู้เข้าร่วมฟังกว่า  เหล่านั้นยังมีอำานาจที่จะกดดันผัู้มีอำานาจในสังคมได้ เช่น
     500 คน                    ปรากฏิการณ์แฮชแท็กเราไม่เอาเรือดำานำ้า จนทำาให้สุดท้าย
                            รัฐบาลชะลอโครงการออกไป
                 คุณพริษฐ์์ วิัชรสินีธิุ หรือ
                 “ไอติิม” แกนีนีำากลัุ่ม คุณพริษฐ์์ กล่าวอีกว่า อยากให้สังคมรับฟังและทำาความเข้าใจ
                 รัฐ์ธิรรมนีูญก้าวิหนี้า แลัะ ต่อข้อเรียกร้องกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มากข่้น เพราะสิ่งที่เขาเรียกร้อง
                 อดีีติผูู้้สมัคร ส.ส. พรรค ไม่ได้มุ่งจะเอาชนะใคร เพียงแต่ต้องการระบบที่เป็นกลาง
                 ประชาธิิปัติย์ เปิดเผัยว่า แบบหน่่งสิทธิหน่่งเสียงเท่านั้น ส่วนตัวคิดว่าพลังคนรุ่นใหม่
                 เทคโนโลยีและโซึ่เชียล นอกจากเปลี่ยนแปลงประเทศแล้ว สิ่งหน่่งที่ทำาได้คือ
                 มีเดียได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนของเรา เพราะความเหลื่อมลำ้า
                 ท า ง กา รเ มือง ของ ปัญ่หาทุจริตก็มีต้นตอมาจากโรงเรียน ฉะนั้นถ้าเปลี่ยนแปลง
                 ประเทศไทยและทั่วโลก  โรงเรียนได้สำาเร็จก็จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้สำาเร็จ


      4  Co v er St or y
   1   2   3   4   5   6   7   8   9