Page 10 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 54 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2564
P. 10

เตือน! ควันพลุและดอกไม้ไฟ


      มีแก๊สพิษ - PM 2.5 กระทบสุขภาพระยะยาว     เมื่อนึกถึงงานเทศกาลจะขาดพลุและดอกไม้ไฟไปได้อย่างไร  คือแ ก ๊ส C arbon Di ox i de ฝุ่นละอองพวก
     เพราะเพียงแค่เห็นเราก็รู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวาจากสีสันและ PM 2.5 และแก๊สเคมีอื่น ๆ ยิ่งถ้าเราใส่ Sulfur เข้าไปด้วย
     ประกายไฟที่ปรากฏขึ้น แต่ถ้าไม่รู้จักวิธีใช้ที่เหมาะสม พลุและ ก็จะมีแก๊ส Sulfur Dioxide เกิดขึ้น ซึ่งพวกนี้เป็นแก๊สพิษ
     ดอกไม้ไฟอาจพาชีวิตคุณและคนรอบข้างไปสู่หายนะเฉกเช่น ทั้งสิ้น
     ข่าวดังที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
                            การจุดพลุและดอกไม้ไฟเป็นจ�านวนมากในพื้นที่ปิด จะท�าให้
                รศ.ดร.จิรดา สิงขรรัตน์  อากาศบริเวณนั้นมีปริมาณออกซิเจนต�่า ท�าให้ร่างกายได้รับ
                อาจารย์สาขาเคมีประยุกต์ ออกซิเจนไม่เพียงพอ เราจะรู้สึกมึน ๆ และหายใจได้
                ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ไม่เต็มที่ หากรู้สึกเช่นนั้นควรรีบออกไปบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท
                และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ข้อควรระวังที่ส�าคัญคือ เมื่อใดที่มีการจุดพลุหรือเล่นดอกไม้ไฟ
                ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า หากเรา ต้องอยู่ในพื้นที่กว้าง และมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่งั้น
                จุดพลุและดอกไม้ไฟ   เราจะสูดดมแก๊สพิษจากพลุและดอกไม้ไฟเข้าไปเต็ม ๆ และ
                เสร็จแล้ว สิ่งที่เหลือตามมา  ถ้าหากสูดดมแก๊สพิษเหล่านี้บ่อย ๆ อาจส่งผลระยะยาวต่อ
                หลังจาก ก ารเผ าไ หม้  สุขภาพในอนาคตได้
                จา กพลุและดอกไม้ไฟ


     10  P erspectiv es
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15