Page 7 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 54 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2564
P. 7

การท�างาน เช่น การวางแผนการผลิต การจัดตารางการผลิต  5. เศรษฐกิจสีเขียว หมุนเวียน ชีวภาพ
     โดยใช้เทคโนโลยีสร้างโรงงานจ�าลอง (Digital Twin) และได้
     น�าเอาเทคโนโลยี IoT มาช่วยในการติดตามความก้าวหน้าใน น�าเสนองานวิจัยภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
     การผลิต เพื่อช่วยให้ผู้บริหารเห็นการด�าเนินการแบบ Real  เคมีชีวภาพ สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
     Time ทั้งโรงงาน และสามารถใช้ข้อมูลจาก IoT ที่สามารถ (Sustainable Development Goal) ขององค์การ
     น�าไปใช้งานในโรงงานขนาด SME และขนาดใหญ่ ได้อย่าง สหประชาชาติ
     รวดเร็ว
                            SIIT เป็นสถาบันที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
     3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ และระบบการผลิตที่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เศรษฐกิจญี่ปุ่น
     มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม         (Keidanren) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อปี
                            1992 เพื่อสร้างวิศวกร นักเทคโนโลยี และนักวิจัยชั้นสูงที่
     น�าเสนองานวิจัย การย้อนรอยวิศวกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี เพื่อมาต่อยอดการพัฒนา
     นวัตกรรมวัสดุ, การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และ ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
     ระบบการผลิตที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม, การให้ค�าปรึกษา
     เพื่อแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต, การตรวจสอบสมบัติ  กว่า 28 ปีที่ผ่านมา SIIT มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
     โครงสร้างวัสดุ และรับรองสมบัติผลิตภัณฑ์, การฝึกอบรมเชิง อย่างสม�่าเสมอ โดย SIIT ได้จัดตั้งศูนย์และหน่วยวิจัย
     ปฏิบัติการ ด้านเทคนิคและกระบวนการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์  ศูนย์ให้ค�าปรึกษา ศูนย์อบรม เพื่อด�าเนินงานวิจัยพัฒนาประกอบ
     และวัสดุ, การพัฒนากระบวนการ Lean production และ กับปฏิบัติงานให้ค�าปรึกษา แก้ปัญหา และจัดหลักสูตรอบรม
     ระบบการผลิตที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม  ให้กับภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการ
                            น�าผลการศึกษาวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาไปสู่การใช้
     4. นวัตกรรมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่ออุตสาหกรรม ประโยชน์จริงในภาคอุตสาหกรรม ยิ่งไปกว่านั้น สถาบันฯ
     ใหม่                     ได้น�าโจทย์จากอุตสาหกรรมมาสร้างผลงานวิจัยที่โดดเด่น
                            ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ และน�าองค์ความรู้
     น�าเสนอการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมล�้าสมัยทางด้าน เหล่านั้นมาใช้ในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
     คอมพิวเตอร์ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ด้วยตนเองของ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญ
     คอมพิวเตอร์ (Machine Learning) และการบริการทาง ของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของ
     ด้านต�าแหน่ง (Location Services) มาใช้ในการแก้ปัญหา  ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อน
     ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าทางอุตสาหกรรม ประเทศไทยต่อไป                                          NewsBites  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12