Page 8 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 54 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2564
P. 8

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

            เปิดหอผู้ป่วยวิกฤตเมฆสวรรค์


             ส�าหรับผู้ป่วยวิกฤตไฟไหม้ น�้าร้อนลวก


     โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีเปิดหอผู้ป่วย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ในท�าเลที่
     วิกฤตเมฆสวรรค์ ส�าหรับผู้ป่วยวิกฤตไฟไหม้ น�้าร้อนลวก  เป็นศูนย์กลางเขตอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน ชุมชนเมือง
     (MEKSAWAN Burn Intensive Care Unit) จ�านวน 8 เตียง และเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของประเทศ ท�าให้
     ณ ชั้น 3 ส่วนต่อขยาย อาคารกิตติวัฒนา โดยมี ศ.พิเศษ นรนิติ  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้รับการพัฒนา
     เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธาน ให้เป็นศูนย์อุบัติเหตุที่ต้องมีความสามารถในการดูแลผู้ป่วย
     ในพิธีเปิด ดร.อาษา เมฆสวรรค์ ตมธก. รุ่น 7 ธรรมศาสตร- โดยผู้ป่วยไฟไหม้น�้าร้อนลวกเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุที่พบได้บ่อย
     บัณฑิต พ.ศ. 2493 ผู้บริจาคสนับสนุนผู้ป่วยวิกฤตเมฆ โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองและเขตอุตสาหกรรม ตัวโรค
     สวรรค์ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพหรือเสียชีวิตหากการบาดเจ็บนั้น
     โรงพยาบาล และ รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อ�านวยการ รุนแรงอีกทั้งมีผลต่อรูปลักษณ์ของผู้ป่วยในระยะยาว
     โรงพยาบาลฯ ร่วมพิธีเปิดหอผู้ป่วยฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 หอผู้ป่วยไฟไหม้น�้าร้อนลวกจึงเป็นหน่วยงานที่จ�าเป็นเพื่อเป็น
                            สถานที่ที่สามารถให้การรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างครบวงจร โดย
     หอผู้ป่วยวิกฤตเมฆสวรรค์ ส�าหรับผู้ป่วยวิกฤตไฟไหม้ ทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางที่มีความช�านาญ นอกจาก
     น�้าร้อนลวก ได้รับบริจาคโดย ดร.อาษา เมฆสวรรค์ ตมธก.  ก่อประโยชน์ต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยแล้ว หอผู้ป่วยนี้
     รุ่น 7 ธรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2493 และคุณหญิงส่องแสง ยังเป็นแหล่งความรู้ส�าหรับการศึกษาของบุคลากรทางด้าน
     เมฆสวรรค์ นิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2497 มหาวิทยาลัย สาธารณสุข และยังเป็นสถานที่พัฒนาการศึกษาวิจัยเพื่อ
     ธรรมศาสตร์ จ�านวน 46,500,000 บาท เพื่อสนับสนุน เพิ่มอัตราการรอดชีวิตและลดอัตราการพิการทุพพลภาพ
     การก่อสร้างและสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ของผู้ป่วยกลุ่มนี้ในอนาคต จึงเป็นที่มาของโครงการก่อสร้าง
     ส�าหรับดูแลรักษาผู้ป่วย           หอผู้ป่วยไฟไหม้น�้าร้อนลวกแห่งนี้


      8  NewsBites
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13