Page 5 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 54 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2564
P. 5

ประเทศมีความเจริญมาก่อนหน้า ยกตัวอย่างการเลือกที่ตั้ง
                            ของเมืองหลวง เป็นต้น ซึ่งส่วนตัวมองว่าพระมหากษัตริย์
                            ไทยนั้นมีความรู้และเข้าใจด้านภูมิศาสตร์ และเลือกได้อย่าง
                            มียุทธศาสตร์

                            หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
                            สมาชิกวุฒิสภา และอดีต
                            รมต.ประจ�าส�านักนายก
                            รัฐมนตรี บรรยายพิเศษหัวข้อ
                            “สืบสานพระราชปณิธาน
                            รัชกาลที่ 9” ตอนหนึ่งว่า
                            ความภาคภูมิใจและจิตส�านึก
                            ความเป็นไทย นับเป็น
                            สิ่งที่คนไทยเข้าใจและรับรู้ได้
                            โดยธรรมชาติ


                            “ความงดงามหนึ่งของคนไทยที่ถูกพร�่าสอนสืบต่อกันมาโดยตลอด
                            คือความอ่อนน้อมถ่อมตน รวมถึงแนวคิดทัศนคติของ
                            การเป็นคนดีที่มีความส�าคัญมากกว่าทุกสิ่ง โดยเฉพาะ
                            หลักการที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานสอน คือเรื่อง
                            ของความเจียมเนื้อเจียมตัว ซึ่งไม่ได้มีความหมายเชิงลบ หาก
                            แต่ในราชบัณฑิตยสถานค�านี้อาจเทียบได้กับค�าว่า Modest
                            หรือ Humble นั่นก็คือความสุขุม คัมภีรภาพ ความเรียบร้อย
                            อ่อนน้อมถ่อมตน สิ่งเหล่านี้เองที่หากเรามีไว้ก็จะเป็นก�าไร
                            และเสน่ห์ประจ�าตัวที่ท�าให้ใครต่อใครอยากพบกับเราอีก”
                            ม.ล.ปนัดดา กล่าวทิ้งท้าย                                         Co v er St or y 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10