Page 9 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 54 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2564
P. 9

“ธรรมศาสตร์” ตั้งวอร์รูมรับมือโควิด-19

                 พร้อมมอบหน้ากาก N-95
                   แก่ รพ. ในสมุทรสาคร


                ร ศ.เ กศินี วิฑูร ช า ติ  สนับสนุนการท�างานของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
                อธิการบดีมหาวิทยาลัย  การดูแลประชาชน” รศ.เกศินี กล่าว
                ธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า
                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
                ติดตามสถานการณ์การแพร่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ รศ.นพ.พฤหัส
                ระบาดของเชื้อโควิด-19  ต่ออุดม ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
                อย่างใกล้ชิด มีการแต่งตั้ง เฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ
                คณะกรรมการขึ้นมาท�างาน ตระหนักถึงภารกิจอันยากล�าบากในการจัดการป้องกัน
                เชิงรุกในลักษณะวอร์รูมเพื่อ รักษาและดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และมีความไม่พอเพียงของ
     มอนิเตอร์เหตุการณ์ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย อุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะกับสถานการณ์
     เพื่อระดมทรัพยากรมาใช้ดูแลประชาชน โดยโรงพยาบาล ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 ธันวาคม
     สนามธรรมศาสตร์มีความพร้อม 100% สามารถเปิดรับ 2563 เป็นต้นมา
     ผู้ป่วยและสนับสนุนการท�างานของโรงพยาบาลในพื้นที่ได้
     ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง             โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ โดยการสนับสนุนของบริษัท
                            เอเบิล อินดัสตรีส์ จ�ากัด ได้จัดหาหน้ากากป้องกันการติดเชื้อ
     ส�าหรับการติดตามดูแลบุคลากรและนักศึกษาธรรมศาสตร์  ชนิด N-95 จ�านวน 15,000 ชุด จัดส่งให้กับส�านักงาน
     จะใช้โปรแกรมเฝ้าระวังและติดตามอาการของนักศึกษาและ สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลต่าง ๆ ทุกแห่งใน
     บุคลากรที่อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จังหวัดสมุทรสาคร โดยจัดส่งให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ใน
     (COVID-19) ผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันไลน์ (LINE)  จังหวัดสมุทรสาคร โดยรถพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล
     ในชื่อว่า TU COVID-19 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเก็บข้อมูล  ธรรมศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ได้แก่
     ติดตาม และท�าให้เข้าถึงตัวผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร จ�านวน 5,000 ชุด
     อย่างทันท่วงทีและครอบคลุมคนจ�านวนมาก     ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จ�านวน 3,000 ชุด
                            โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ�านวน 3,000 ชุด โรงพยาบาล
     “ที่ผ่านมาธรรมศาสตร์มีประสบการณ์ในการรับมือกับ กระทุ่มแบน จ�านวน 3,000 ชุด และโรงพยาบาล
     โควิด-19 มาแล้ว เราจึงมีองค์ความรู้ มีความพร้อม และยินดี นครท่าฉลอม จ�านวน 1,000 ชุด
                                          NewsBites  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14