Page 2 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2564
P. 2

THAMMASAT
                  THAMMASAT


                                  A Monthly M agazine
                              18
                           3   Alumni

                     Cover Story    ความขัดสนไม่ใช่ปมด้อย แต่คือพลังให้เราอยากพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

             รศ.เกศินี วิฑูรชาติ ได้รับเลือกให้เป็นอธิการบดีสมัยที่ 2  บัตรเครดิตธรรมศาสตร์ ผลิตคนดี รับใช้สังคม
                              รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมสลากกาชาดธรรมศาสตร์

                           6   20

                      NewsBites    Synergy
           “ธรรมศาสตร์โมเดล” คว้ารางวัล Silver Award จาก AMBA สหเวชฯ ธรรมศาสตร์ รับมอบห้องความดันลบ
                  ‘ธรรมศาสตร์’ คิดค้น ‘เสาฆ่าเชื้อ UVC’ วารสารศาสตร์ฯ MOU พัฒนาหลักสูตรสื่อโฆษณาอย่างสร้างสรรค์
         ‘ผู้สูงอายุที่ป่วยหอบหืด’ รับวัคซีนโควิด-19 ป้องกันอาการกำาเริบรุนแรง สาธารณสุขฯ คว้ารองอันดับ 1 โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
               “การออกแบบอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม” ของ TSS ศิลปกรรมฯ ยกระดับผ้าขาวม้าทอมือ โครงการ Creative Young Designers
                              หารือการขยายความร่วมมือการศึกษากับเอกอัครราชทูตเบลเยียม
                              ธรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทน U.S. Embassy Bangkok
                          14    22
                    Perspectives

            ใครว่าวัยรุ่นไม่ปวดหลัง? และการนวดใช้ได้ผลดีจริงหรือไม่ ? Campuses
                              ศูนย์ลำ�ป�ง
                              จัดกิจกรรมทำาบุญถวายข้าวใหม่ ประจำาปี 2564
                          16    วิทยาศาสตร์ฯ คว้าอันดับ 1 แข่งขันคิดค้นนวัตกรรมเชื่อมโยงภาคธุรกิจ

                       GREATS    ศูนย์พัทย�
            นักศึกษาธรรมศาสตร์ ปั้นแบรนด์ “FULLFEEL Matcha” เลขาธิการ สกพอ. เยี่ยมชม EECmd
                              ต้อนรับประธานฯ EEChdc
                              เข้าพบนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา
                              พบสาธารณสุขจังหวัดระยอง หารือ “โครงการ รพ.สต. อัจฉริยะ”


         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.tu.ac.th
         จุลสารธรรมศาสตร์
         เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องน่ารู้ และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้สนใจทั่วไป
         ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว , จงกล มณีสวัสดิ์
         กองบรรณาธิการ ณัฐกาญจน์ หันจรัส , อารยา แต้ไพบูลย์ศักดิ์ , พีระวัฒน์ จันทร์สว่าง , พรดา รัตนานนท์ , ลลิดา สวัสดี
         ศุภณา เย็นเป็นสุข , ประภาพันธ์ ว่องไว , ศิลาวุฒิ นวลนุกุล , ศักดิ์เดช ธนาพรกุล , สงคราม มีบุญญา , ธีระ พราหมณ์ยอด

         จัดท�าโดย
         งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         โทรศัพท์ 0-2564-4493, 0-2564-4441-79 ต่อ 1117-8 โทรสาร 0-2564-4493
         E-mail pr.tu@hotmail.com Website www.tu.ac.th/media

         พิมพ์ที่
         โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2564-3104-6
                                    e-magazine http://www.tu.ac.th/media


                           VISION
                           VISION
                        Grooming Next-Generation Leaders for
                        Thailand and International Communities.
   1   2   3   4   5   6   7