Page 6 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2564
P. 6

ธรรมศาสตร์โมเดล


                คว้ารางวัล SILVER AWARD


               จาก ASSOCIATION OF MBAs

                              คณะพัาณิชุยศาสตร์แลัะกุารบุัญชุ่ มหาวิิที่ยาลััยธรรมศาสตร์
                              ส่ง “ธรรมศาสตร์โมเดีลั” ควิ้ารางวิัลั Silver Award
                              ดี้าน “Best Lifelong Learning Initiative 2021” จึากุ
                              Association of MBAs (AMBA) องค์กุรรับุรอง
                              คุณภาพัระดีับุสากุลัจึากุสหราชุอาณาจึักุร สำาหรับุหลัักุสูตร
                              บุริหารธุรกุิจึระดีับุบุัณฑูิตศ่กุษา แลัะ Business Graduates
                              Association (BGA) องค์กุรรับุรองคุณภาพัระดีับุสากุลัของ
                              Business School จึากุสหราชุอาณาจึักุร

                              มหาวิิที่ยาลััยธรรมศาสตร์ เป็นสถุาบุันกุารศ่กุษาเพั่ยงแห่งเดี่ยวิ
                              ในประเที่ศไที่ยแลัะอาเซึ่่ยนที่่�ติดี 1 ใน 6 ของผูู้้ที่้าชุิงรอบุสุดีที่้าย
                              คณะพัาณิชุยศาสตร์แลัะกุารบุัญชุ่ ไดี้แสดีงให้คณะกุรรมกุาร
                              เห็นถุ่งกุารพัลัิกุโฉมนวิัตกุรรมกุารเร่ยนกุารสอนที่่�แผู้่ขยาย
                              ประสิที่ธิผู้ลัไปมากุกุวิ่าเพั่ยงแค่นักุศ่กุษา แต่รวิมไปถุ่ง
                              ในระดีับุคณะ องค์กุร แลัะชุุมชุนภายนอกุ ชุ่วิยส่งเสริมที่ักุษะ
                              ที่่�จึำาเป็นสำาหรับุกุารเร่ยนรู้ตลัอดีชุ่วิิตให้แกุ่ชุุมชุน เพั่�อยกุระดีับุ
                              อาชุ่พัแลัะคุณภาพัชุ่วิิตภายใต้แนวิคิดีของ “ธรรมศาสตร์
                              โมเดีลั” แลัะสิ�งเหลั่าน่�เองที่่�ที่ำาให้เราไดี้รับุกุารคัดีเลั่อกุให้เป็น
                              หน่�งในผูู้้ชุนะรางวิัลั Best Lifelong Learning Initiative
                              ประจึำาปี 2021        6  NewsBites
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11