Page 4 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2564
P. 4

ศูนย์วิิจึัยกุารแพัที่ย์ชุั�นสูง แลัะ Wellness Retreat Center นอกุจึากุน่� รศ.เกุศิน่ ยังไดี้กุลั่าวิถุ่งกุลัยุที่ธ์หลัักุ ๆ ที่่�จึะนำาพัา
       เพั่�อรองรับุพั่�นที่่� EEC พััฒนาศูนย์ลัำาปางให้เป็นเม่อง มหาวิิที่ยาลััยไปสู่เป้าหมายข้างต้น วิ่าแนวิที่างที่่�จึะยกุระดีับุ
       นวิัตกุรรมพัหุศาสตร์ที่่�เป็นต้นแบุบุของ Frontier School  ธรรมศาสตร์ให้เป็นมหาวิิที่ยาลััยแห่งอนาคต ประกุอบุดี้วิย
       อย่างแที่้จึริง พัร้อมมุ่งตอบุโจึที่ย์กุารผู้ลัิตบุัณฑูิตให้ม่ 4 กุลัุ่มกุลัยุที่ธ์หลัักุ ไดี้แกุ่
       คุณลัักุษณะผูู้้นำาแห่งอนาคต 6 ดี้าน (GREATS) กุับุเป้าหมาย
       กุารพััฒนาอย่างยั�งย่นตามแนวิที่างของสหประชุาชุาติ เพั่�อปักุธง 1. Future Workforce สร้างพื่ลังการท�างานแห่งอนาคต
       สร้างชุ่�อธรรมศาสตร์ในระดีับุนานาชุาติ เสริมสร้างที่ักุษะ
       แห่งอนาคตให้กุับุกุำาลัังแรงงานของไที่ยเพั่�อให้ประเที่ศของ มหาวิิที่ยาลััยธรรมศาสตร์จึะเป็นสถุาบุันวิิชุากุารที่่�สร้างพัลััง
       เราแข่งขันไดี้เป็นอย่างดี่ในโลักุยุคใหม่  ดีังนั�น มหาวิิที่ยาลััย กุารที่ำางานในอนาคตให้กุับุประเที่ศ โดียจึะที่ำาหน้าที่่�เป็น
       ธรรมศาสตร์ จึ่งต้องมุ่งไปสู่วิิสัยที่ัศน์ “มหาวิทยาลัยระดับ แพัลัตฟอร์มในกุารพััฒนาที่ักุษะแห่งอนาคตให้กุับุบุัณฑูิต
       โลกเพื่่�อประชาชน”              แลัะคนที่ำางานในอาชุ่พัต่าง ๆ เพั่�อที่ำาให้ทีุ่กุคนสามารถุ
                              ปรับุตัวิจึากุอาชุ่พัเดีิมจึำานวินมากุที่่�กุำาลัังจึะหายไป แลัะ
       ภายใต้วิิสัยที่ัศน์ดีังกุลั่าวิ มหาวิิที่ยาลััยม่หน้าที่่�ขับุเคลั่�อน ตอบุโจึที่ย์อาชุ่พัใหม่ ๆ ที่่�ที่้าที่ายในโลักุอนาคตโดียที่ำางานไดี้
       พัันธกุิจึในดี้านต่าง ๆ ที่่�จึะชุ่วิยนำาพัาให้เดีินหน้าแลัะพััฒนา ทีุ่กุที่่�ที่ั�วิโลักุ นอกุจึากุน่�ยังต้องม่จึิตสำาน่กุที่่�สอดีคลั้องไปกุับุ
       มหาวิิที่ยาลััยไปสู่วิิสัยที่ัศน์ที่่�กุำาหนดีไดี้อย่างม่ประสิที่ธิภาพั เป้าหมายกุารพััฒนาอย่างยั�งย่นตามแนวิที่างที่่�กุำาหนดีไวิ้โดีย
       แลัะประสิที่ธิผู้ลั ดีังน่�         สหประชุาชุาติอ่กุดี้วิย

         สร้างนวิัตกุรรม แลัะองค์ควิามรู้แบุบุบุูรณากุารเพั่�อ 2. Future Workplace พื่ัฒนาที�ท�างานแห่งอนาคต
         ตอบุโจึที่ย์ใหม่ ๆ ในโลักุอนาคต
         สร้างที่ักุษะผูู้้นำา แลัะยกุระดีับุชุุดีที่ักุษะแห่งอนาคตเพั่�อ มหาวิิที่ยาลััยธรรมศาสตร์จึะเป็นสถุานที่่�ที่ำางานแห่งอนาคต
         ให้ไที่ยแข่งขันไดี้ในเวิที่่โลักุ     ที่่�ชุ่วิยสร้างคุณภาพัสูงสุดีให้คนที่ำางาน ม่โครงสร้างพั่�นฐาน
         สร้างจึิตวิิญญาณธรรมศาสตร์ให้อยู่ในทีุ่กุคน ทีุ่กุภาคส่วิน  ที่ั�งกุายภาพัแลัะออนไลัน์ที่่�ที่ันสมัย สะดีวิกุสบุาย รวิมที่ั�ง
         ทีุ่กุหลัักุสูตร ทีุ่กุกุิจึกุรรม     กุฎระเบุ่ยบุต่าง ๆ ที่่�ที่ำาให้เกุิดีควิามคลั่องตัวิ ม่ประสิที่ธิภาพั
                              เสริมสร้างขวิัญแลัะกุำาลัังใจึในกุารที่ำางานควิบุคู่ไปกุับุ
       โดียเป้าหมายที่่�มหาวิิที่ยาลััยธรรมศาสตร์ต้องดีำาเนินไปให้ ควิามเจึริญกุ้าวิหน้าในกุารที่ำางานโดียม่ที่ักุษะกุารที่ำางานที่่�เที่่า
       บุรรลัุในชุ่วิง 3 ปีข้างหน้า ค่อ       ที่ันกุารเปลั่�ยนแปลังของโลักุ ม่ค่าตอบุแที่นแลัะสวิัสดีิกุารใน
         ธรรมศาสตร์ไดี้รับุกุารจึัดีอันดีับุในเวิที่่วิิชุากุารระดีับุโลักุ มาตรฐานที่่�เที่่ยบุเค่ยงกุันไดี้กุับุมหาวิิที่ยาลััยในระดีับุเดี่ยวิกุัน
         ที่่�สูงข่�นอย่างต่อเน่�อง
         บุัณฑูิตทีุ่กุคนม่ชุุดีที่ักุษะแห่งอนาคตที่่�พัร้อมที่ำางานไดี้ 3. Future Campus Life สร้างชีวิตชีวาในมหาวิทยาลัย
         ทีุ่กุที่่�ที่ั�วิโลักุ          แห่งอนาคต
         นักุศ่กุษาทีุ่กุคนไดี้รับุกุารสนับุสนุน แลัะส่งเสริมให้เติบุโต
         แลัะพััฒนาในแนวิที่างที่่�สนใจึ ผู้่านระบุบุกุารศ่กุษาที่่� มหาวิิที่ยาลััยธรรมศาสตร์จึะเป็นพั่�นที่่�เพั่�อกุารใชุ้ชุ่วิิตใน
         ย่ดีหยุ่นแลัะที่รัพัยากุรสนับุสนุนที่่�เพั่ยงพัอ อนาคตมากุกุวิ่ากุารที่ำางาน กุารวิิจึัย แลัะกุารเร่ยนกุารสอน
         ทีุ่กุหลัักุสูตรปลัูกุฝังจึิตวิิญญาณธรรมศาสตร์ ควิามเป็น หากุแต่จึะเป็นพั่�นที่่�ที่่�สามารถุเติมเต็มพัลัังกุาย พัลัังใจึใน
         ผูู้้นำา แลัะสอดีรับุกุับุเป้าหมายกุารพััฒนาอย่างยั�งย่นตาม กุารสร้างสรรค์สิ�งดี่ ๆ ให้กุับุตนเอง แลัะสังคม ควิบุคู่ไปกุับุ
         แนวิที่างของสหประชุาชุาติ         กุารพััฒนาตนเองในดี้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่�องตลัอดีชุ่วิิต
         ผู้ลังานวิิจึัยแลัะสิ�งประดีิษฐ์ไดี้รับุรางวิัลัแลัะกุารต่พัิมพั์
         ในระดีับุนานาชุาติ รวิมที่ั�งชุ่วิยสร้างมูลัค่าเพัิ�มให้ 4. Future Collaboration พื่ัฒนารูปแบบความร่วมม่อ
         อุตสาหกุรรมของประเที่ศ แลัะสอดีรับุกุับุเป้าหมาย แห่งอนาคต
         กุารพััฒนาอย่างยั�งย่นตามแนวิที่างของสหประชุาชุาติ
         บุุคลัากุรทีุ่กุระดีับุไดี้รับุกุารพััฒนา ส่งเสริมควิามกุ้าวิหน้า  มหาวิิที่ยาลััยธรรมศาสตร์จึะเป็นต้นแบุบุควิามร่วิมม่อแห่ง
         โดียม่สวิัสดีิกุารที่่�ดี่ แลัะย่ดีหยุ่นสอดีรับุกุับุเง่�อนไขที่่� อนาคตที่่�ระดีมที่รัพัยากุรที่ั�งในดี้านกุารเงิน ควิามรู้ ที่ักุษะ
         แตกุต่างของแต่ลัะคน            ควิามเชุ่�ยวิชุาญ ตลัอดีจึนเคร่�องม่อแลัะอุปกุรณ์ต่าง ๆ จึากุ
         ระบุบุกุารจึัดีกุารของธรรมศาสตร์ขับุเคลั่�อนดี้วิย หน่วิยงานที่ั�งในแลัะต่างประเที่ศ เข้ามาสู่กุระบุวินกุารเร่ยน
         เที่คโนโลัย่ดีิจึิที่ัลัเพั่�อควิามเร่ยบุง่าย แลัะกุารเชุ่�อมต่อที่่� กุารสอน กุารวิิจึัย กุารพััฒนาเพั่�อตอบุโจึที่ย์ที่่�เป็นปัญหา
         สะดีวิกุสบุายในทีุ่กุชุ่องที่างของกุารติดีต่อ สำาคัญ ๆ ให้กุับุทีุ่กุภาคส่วินของสังคมไที่ยแลัะสังคมโลักุ โดีย
         รูปแบุบุกุารที่ำางาน กุารใชุ้ชุ่วิิต แลัะกุารใชุ้ที่รัพัยากุรใน จึะสร้างโมเดีลัควิามร่วิมม่อที่่�เป็นประโยชุน์อย่างม่นัยสำาคัญ
         ธรรมศาสตร์ต้องสะที่้อนชุัดีเจึนวิ่าอยู่บุนพั่�นฐานของ ให้กุับุทีุ่กุฝ่ายเพั่�อให้เป็นควิามร่วิมม่อที่่�ต่อเน่�องอย่างยั�งย่น
         กุารคำาน่งถุ่งควิามยั�งย่น        4  Co v er St or y
   1   2   3   4   5   6   7   8   9