Page 7 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2564
P. 7

ศ.ดร.รุธิร์ พื่นมยงค์ คณบดี แลั้วิไปลังชุุมชุน โดียม่คณาจึารย์เป็นที่่�ปร่กุษาโครงกุาร
                  คณะพื่าณิชยศาสตร์และ  ส่วินน่�เองค่อหัวิใจึส่วินแรกุ หร่อกุ็ค่อที่ักุษะควิามรู้จึากุ
                  การบัญชี มหาวิทยาลัย  นักุศ่กุษาคณะพัาณิชุย์ นักุศ่กุษาจึะไดี้นำาควิามรู้ในห้องเร่ยน
                  ธรรมศาสตร์ เปิดีเผู้ยวิ่า  ไปประยุกุต์ใชุ้ในโลักุแห่งควิามเป็นจึริง ลังม่อแกุ้ปัญหาจึริง
                  คณะพัาณิชุยศาสตร์แลัะกุาร โดียม่ชุุมชุนเป็นโจึที่ย์ที่่�ที่้าที่ายของพัวิกุเขา
                  บุัญชุ่ ส่งเสริมให้นักุศ่กุษา
                  แลัะบุัณฑูิตนำาควิามรู้ออกุไป หัวิใจึที่่�สองกุ็ค่อชุุมชุน หร่อ ภูมิปัญญาที่้องถุิ�น กุลั่าวิค่อที่ักุษะ
                  พััฒนา ขับุเคลั่�อนสังคมโลักุ แลัะควิามชุำานาญในดี้านอาชุ่พั ตัวิชุุมชุนเองกุ็ต้องม่ที่ักุษะเชุิง
                  หลั่อเลั่�ยงธุรกุิจึในทีุ่กุแขนง  ปฏิบุัติที่่�พัร้อมแลัะที่ันสมัย ที่่�จึะสามารถุดีำาเนินธุรกุิจึไดี้อย่าง
                  รวิมไปถุ่งกุารพััฒนาชุ่วิิต ประสบุผู้ลัสำาเร็จึเชุ่นกุัน
       ควิามเป็นอยู่ของชุุมชุน เพั่�อสร้าง Impact ให้กุับุสังคม
       โลักุอย่างที่ั�วิถุ่งแลัะยั�งย่น ดีังนั�นเราจึ่งไดี้จึับุม่อกุับุธนาคาร แลัะส่วินสุดีที่้าย ภาคอุตสาหกุรรม ค่อกุารที่่�องค์กุรภาค
       ออมสิน แลัะสมาคมเพั่�อนชุุมชุน จึังหวิัดีระยอง ร่วิมกุันสร้าง  อุตสาหกุรรมที่่�เป็นพัันธมิตรกุับุคณะพัาณิชุยศาสตร์แลัะ
       “ธรรมศาสตร์โมเดีลั” ข่�นมาเพั่�อเป็นแม่แบุบุแลัะแนวิที่างใน กุารบุัญชุ่ จึะไดี้นำาควิามชุำานาญแลัะประสบุกุารณ์ตรงใน
       กุารยกุระดีับุชุ่วิิตของวิิสาหกุิจึชุุมชุน โดียหัวิใจึสำาคัญของ สายงานมาเผู้ยแพัร่แลัะพััฒนาอาชุ่พัให้กุับุชุุมชุน
       โมเดีลัน่�ค่อกุารเร่ยนรู้ตลัอดีชุ่วิิตแลัะยั�งย่น แม้นักุศ่กุษาจึะจึบุ
       โครงกุารไปแลั้วิชุุมชุนกุ็ยังต้องสามารถุเลั่�ยงตัวิเองต่อไปไดี้  “โครงกุารที่่�เราส่งเข้าประกุวิดีแลัะไดี้รับุรางวิัลัค่อ วิิสาหกุิจึ
       ปัจึจึุบุัน เราไดี้ส่งนักุศ่กุษาลังชุุมชุนมามากุกุวิ่า 170 โครงกุาร ชุุมชุนคลัองนำ�าหู ผู้้าหมักุนำ�านมข้าวิ จึ.ระยอง โดียสินค้าของ
                              ชุุมชุนเริ�มต้นจึากุผู้้าไที่ยหมักุนำ�านมข้าวิ แลัะเส่�อผู้้าสำาเร็จึรูป
       “ผู้มภูมิใจึเป็นอย่างยิ�งที่่� คณะพัาณิชุยศาสตร์แลัะกุารบุัญชุ่ ในระยะเวิลัา 6 เดี่อนที่่�นักุศ่กุษาไดี้ลังชุุมชุน นักุศ่กุษาไดี้
       มหาวิิที่ยาลััยธรรมศาสตร์เป็นคณะแรกุแลัะคณะเดี่ยวิในไที่ย  ที่ำากุารวิิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่ั�งดี้านผู้ลัิตภัณฑู์ กุารตลัาดี
       แลัะภูมิภาคอาเซึ่่ยนที่่�ไดี้รับุรางวิัลัอันที่รงเกุ่ยรติ Silver  ดี้านบุัญชุ่แลัะชุ่องที่างกุารจึัดีจึำาหน่าย นักุศ่กุษาไดี้เข้าไปสร้าง
       Award ดี้าน “Best Lifelong Learning Initiative  แบุรนดี์แลัะแตกุไลัน์ผู้ลัิตภัณฑู์หน้ากุากุอนามัยแลัะกุระเป๋าผู้้า
       2021” จึากุ Association of MBAs (AMBA) องค์กุร ที่่�ม่ดี่ไซึ่น์ที่่�ที่ันสมัยข่�น เพั่�อขยายฐานลัูกุค้าที่่�อายุน้อยลัง รวิม
       รับุรองคุณภาพัระดีับุสากุลัจึากุสหราชุอาณาจึักุร สำาหรับุ ถุ่งสร้างชุ่องที่างกุารจึัดีจึำาหน่ายที่างออนไลัน์ แลัะสอนชุุมชุน
       หลัักุสูตรบุริหารธุรกุิจึระดีับุบุัณฑูิตศ่กุษา แลัะ Business  ให้คำานวิณต้นทีุ่นแลัะวิางระบุบุบุัญชุ่ ที่่�น่าชุ่�นชุมมากุ ๆ กุ็ค่อ
       Graduates Association (BGA) องค์กุรรับุรองคุณภาพั ชุุมชุนไดี้ม่กุารส่งหน้ากุากุผู้้าไปขายที่่�เยอรมน่ แลัะฝรั�งเศส
       ระดีับุสากุลัจึากุสหราชุอาณาจึักุร ซึ่่�งเราไดี้รับุกุารคัดีเลั่อกุ โดียถุ่อวิ่าเป็นครั�งแรกุของชุุมชุนที่่�ม่กุารส่งออกุสินค้าไปขาย
       ไดี้แสดีงให้เห็นถุ่งกุารพัลัิกุโฉมนวิัตกุรรมกุารเร่ยนกุารสอนที่่� ยังต่างประเที่ศ” คณบดี กุลั่าวิ
       แผู้่ขยายประสิที่ธิผู้ลัไปมากุกุวิ่าเพั่ยงแค่นักุศ่กุษา แต่รวิมไป
       ถุ่งในระดีับุคณะ องค์กุร แลัะชุุมชุนภายนอกุอ่กุดี้วิย” คณบดี  ที่ั�งน่� วิิสาหกุิจึชุุมชุนคลัองนำ�าหู ผู้้าหมักุนำ�านมข้าวิ อำาเภอเม่อง
       กุลั่าวิ พัร้อมเพัิ�มเติมวิ่า        ระยอง จึังหวิัดีระยอง ม่ปณิธานที่่�จึะส่บุสานแลัะสร้างมูลัค่าให้
                              แกุ่ผู้้าไที่ย นำาไปสู่กุารคิดีค้นกุระบุวินกุารหมักุผู้้าดี้วิยนำ�านม
       ตัวิ “ธรรมศาสตร์โมเดีลั” ม่หัวิใจึหลัักุ 3 อย่าง ดี้วิยกุัน หากุ ข้าวิข่�น ที่ำาให้ผู้้าที่่�ผู้่านกุระบุวินกุารหมักุนั�นม่ควิามนุ่มลั่�นเป็น
       ปราศจึากุสิ�งใดีสิ�งหน่�งใน 3 สิ�งน่� กุ็จึะที่ำาให้กุารพััฒนาชุุมชุน พัิเศษ แลัะม่กุลัิ�นหอมของนำ�านมข้าวิ ตอบุโจึที่ย์วิิถุ่ชุ่วิิตของ
       สะดีุดี ไม่ราบุร่�น ธรรมศาสตร์โมเดีลั เป็นหน่�งในวิิชุาของ ผูู้้คนในปัจึจึุบุันที่่�นิยมสวิมใส่เส่�อผู้้าที่่�เบุาสบุาย เน่�อผู้้าเหมาะ
       โครงกุาร IBMP หร่อหลัักุสูตร 5 ปี เราจึะให้นักุศ่กุษาชุั�นปีที่่� 3 กุับุสภาพัอากุาศในประเที่ศไที่ย ใส่ไดี้ทีุ่กุเพัศทีุ่กุวิัย รวิมถุ่งผูู้้ที่่�
       ที่่�ม่ควิามรู้ที่ักุษะที่างดี้านธุรกุิจึแลัะกุารบุัญชุ่ในระดีับุหน่�ง ม่ผู้ิวิแพั้ง่ายแลัะผูู้้ป่วิยติดีเต่ยง ภายใต้แบุรนดี์ Sansenfay
                              โดีย สานเส้นฝ้าย


                                            NewsBites  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12