Page 3 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2564
P. 3

มหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อประชาชน


            วิสัยทัศน์การบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

               โดย รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ

       ที่่�ประชุุมสภามหาวิิที่ยาลััยธรรมศาสตร์ ครั�งที่่� 2/2564 เม่�อ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย
       วิันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์ 2564 ซึ่่�งม่ ศ.พัิเศษ นรนิติ เศรษฐบุุตร  ธรรมศาสตร์ กุลั่าวิวิ่า รู้ส่กุซึ่าบุซึ่่�งใจึแลัะขอขอบุคุณใน
       นายกุสภามหาวิิที่ยาลััยธรรมศาสตร์ เป็นประธาน ม่มติเลั่อกุ ควิามไวิ้วิางใจึจึากุสภามหาวิิที่ยาลััยธรรมศาสตร์ในกุารเลั่อกุให้
       รศ.เกุศิน่ วิิฑููรชุาติ เป็นอธิกุารบุดี่ มหาวิิที่ยาลััยธรรมศาสตร์ ดีำารงตำาแหน่งอธิกุารบุดี่อ่กุสมัยหน่�ง โดียภารกุิจึในอ่กุ 3 ปี
       ต่ออ่กุ 1 สมัย โดียม่วิาระกุารที่ำางาน 3 ปี แลัะในขณะน่� ข้างหน้า ม่เป้าหมายในกุารนำาพัาธรรมศาสตร์ไปสู่ควิามเป็น
       อยู่ในระหวิ่างกุารดีำาเนินกุารนำาควิามกุราบุบุังคมทีู่ลัเพั่�อ มหาวิิที่ยาลััยชุั�นนำาของโลักุ แลัะจึะสานต่อโครงกุารที่่�สำาคัญ
       ที่รงพัระกุรุณาโปรดีเกุลั้าฯ แต่งตั�งอธิกุารบุดี่คนใหม่ โดียเฉพัาะอย่างยิ�งโครงกุาร Thammasat Innopolis
                              ที่่�จึะพัลัิกุโฉมธรรมศาสตร์ที่ั�ง 4 ศูนย์ ให้เป็นมากุกุวิ่าพั่�นที่่�
       ที่ั�งน่� ระหวิ่างน่�เพั่�อให้บุริหารงานแลัะดีำาเนินงานของ กุารเร่ยนกุารสอน ไปสู่พั่�นที่่�แห่งกุารสร้างนวิัตกุรรม สร้างผูู้้นำา
       มหาวิิที่ยาลััยให้เป็นไปตามเป้าหมายแลัะวิัตถุุประสงค์ สภา รุ่นใหม่ โดียจึะปรับุศูนย์ที่่าพัระจึันที่ร์ให้เป็นเม่องนวิัตกุรรม
       มหาวิิที่ยาลััยธรรมศาสตร์จึ่งไดี้แต่งตั�ง รศ.เกุศิน่ วิิฑููรชุาติ เป็น สังคมโดียม่ Freedom Square สอดีรับุกุับุกุารฟื้นฟู ต่กุโดีม
       ผูู้้รักุษากุารแที่นอธิกุารบุดี่ ตั�งแต่วิันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์ 2564 ดีั�งเดีิม เปลั่�ยนศูนย์รังสิตให้เป็นเม่องนวิัตกุรรมที่่�บุูรณากุาร
       เป็นต้นไป จึนกุวิ่าจึะม่พัระบุรมราชุโองกุารโปรดีเกุลั้าฯ แต่งตั�ง หลัายศาสตร์โดียม่ Thammasat Viva City เป็นแหลั่ง
       อธิกุารบุดี่คนใหม่              สร้างชุ่วิิตชุ่วิาใหม่ให้ชุาวิธรรมศาสตร์ สร้างศูนย์พััที่ยาให้เป็น
                              เม่องนวิัตกุรรมแห่งสุขภาพัแลัะเวิลัเนสโดียม่ที่ั�งโรงพัยาบุาลั


                                           Co v er St or y 3
   1   2   3   4   5   6   7   8