Page 10 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 54 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2564
P. 10

การศึกษาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชน


        และผู้สูงอายุในครอบครัวแหว่งกลาง


        มาท�าความรู้จักกับ นางสาวอุไรวรรณ รุ่งไหรัญ นักวิจัย เราค้นพบว่า เด็กในครอบครัวแหว่งกลางตอนนี้เริ่มอยู่คนเดียว
        ช�านาญการ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์  มากขึ้น สืบเนื่องจากปู่ย่าตายายที่เขาเลี้ยงดูมาเริ่มเสียชีวิต
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่  นี่คือข้อกังวลที่ทางงานวิจัยได้ส่งต่อไปยังท้องถิ่น และ
        ดีเด่นระดับคณะ ประเภทนักวิจัยหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มก็เริ่มจะมีขึ้นเรื่อย ๆ เพราะว่าคุณปู่คุณย่าก็เริ่มจะ
        กับการวิจัย จากงานวิจัยหัวข้อ “การศึกษาคุณภาพชีวิตของ 70-90 ปี หรือเสียชีวิต แต่เด็กที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น 12–18 ปี
        เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุในครอบครัวแหว่งกลาง ในพื้นที่  ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต เด็กเริ่มอยู่คนเดียว เมื่ออยู่
        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย”      คนเดียวเกิดอะไร ก็จะเกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์หลายอย่าง
                              เช่น เด็กเหล่านี้อาจจะโดนล่วงละเมิด มีพฤติกรรมเกเรก้าวร้าว
                    นางสาวอุไรวรรณ กล่าวว่า ติดสารเสพติดหรือรวมกลุ่มกันกับเพื่อนเพื่อท�าพฤติกรรมไม่ดี
                    ครอบครัวแหว่งกลาง
                    ก็คือครอบครัวที่ประกอบไป นางสาวอุไรวรรณ กล่าวเสริมว่า สิ่งที่ส�าคัญที่สุดในตอนนี้คือ
                    ด้วยปู่ย่าตายายท�าหน้าที่ เด็กที่อยู่ในครอบครัวแหว่งกลางนอกจากที่เราจะต้องกังวล
                    เลี้ยงดูบุตรหลานแทนที่ เรื่องที่ในอนาคตเขาจะต้องอยู่คนเดียว เพราะว่าปู่ย่าตายาย
                    พ่อแม่ เพราะพ่อแม่ที่แท้ เขาเสียชีวิต การแนะแนวการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก ๆ
                    จริงอยู่ในวัยแรงงานต้อง ว่าเขาจะเข้าถึงการศึกษาได้อย่างไร เขาจะต้องไปทางไหน
                    อพยพย้ายถิ่นหรือว่าหาย สิ่งนี้บทบาทของโรงเรียนก็จะต้อง active มากขึ้น อาจจะ
                    ออกไปจากครอบครัว   ต้องจัดกลุ่มว่าเป็นกลุ่มนักเรียนกลุ่มเปราะบางว่าเป็นอย่างไร
                    จากข้อมูลการส�ารวจของ เพราะว่าเราได้สัมภาษณ์กับเด็กหลายคน น้องไม่ทราบว่าจบ
                    ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ม.3 หรือ จบ ม.6 แล้วจะไปต่อที่ไหนอย่างไรดี คือไม่มีใคร
        ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เราพบว่า อัตราการเกิดขึ้นของครอบครัว บอกเขาเลย ในส่วนนี้ อบต. ที่เราลงไปส�ารวจก็พบว่า เขาก็
        แหว่งกลางสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างมีนัยส�าคัญโดยเฉพาะในพื้นที่ พยายามจะหารุ่นพี่มาถ่ายทอดแรงบันดาลใจให้น้องๆ
        ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเด็นนี้เป็นที่สนใจของทั้ง ได้รู้ว่ามันจะต้องไปเรียนทางไหน ติดต่อทางไหน แล้ว
        ทางภาครัฐและภาคประชาสังคม ได้เป็นวาระที่ถูกบรรจุอยู่ เราก็พบว่า บางส่วนก็ได้ผลบางส่วนก็ไม่ได้ผล เราเลย
        ในแผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่ 12

        10  P erspectiv es
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15