Page 5 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 54 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2564
P. 5

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอกย�้าชื่อเสียงนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรที่สร้าง
         ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จึงได้ก�าหนดจัดงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�าปี 2563-2564
         ซึ่งรูปแบบการจัดงานในปีนี้จะเป็นในรูปแบบ Virtual Event ซึ่งในปีนี้ก�าหนดจัดขึ้น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ก�าหนด
         จัดในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ Onsite โดยจัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรผู้ได้รับ
         รางวัลในประเภทต่าง ๆ ที่ก�าหนด และในช่วงที่ 2 ก�าหนดจัดในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ Online
         (ผ่านโปรแกรม Zoom) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019            ในปี 2563-2564 นี้ มีผู้ได้รับโล่รางวัล แบ่งออกเป็น 12 ประเภทรางวัล รวมทั้งสิ้น 181 โล่
            ประกอบด้วย

            1.  ผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ�าปี 2562
              จ�านวน 1 โล่
            2.  ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ และแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ จ�านวน 12 โล่
            3.  ผู้ได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส จ�านวน 1 โล่
            4.  ผู้ได้รับการก�าหนดต�าแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง จ�านวน 1 โล่
            5. ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จ�านวน 3 โล่
            6. ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จ�านวน 8 โล่
            7.  ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่าน TU-RAC และคณะ/หน่วยงาน
              จ�านวน 53 โล่
            8.  ผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร จ�านวน 25 โล่
            9.  ผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล
              ISI, SCOPUS ที่มีค่า Impact Factor รวมจ�านวนบทความมากที่สุด (ผลงานตั้งแต่
              ปี พ.ศ. 2561-2562) จ�านวน 3 โล่
            10.  ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS
              รวมจ�านวนครั้งสูงที่สุด (ผลงานที่ถูกอ้างอิงใน ปี พ.ศ. 2558-2562) จ�านวน 3 โล่
            11.  ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ จ�านวน 25 โล่
            12.  ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
              จ�านวน 46 โล่                                           Co v er St or y 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10