Page 3 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 54 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2564
P. 3

ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

          สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่เป้าหมายมหาวิทยาลัยระดับสากล        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่คณะ เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ต้องปรับตัว
        ผู้บริหารให้ความส�าคัญด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  ไม่เป็นแต่เพียงผู้ก้าวทันเท่านั้น แต่ต้องเป็น “ผู้น�า” ที่
        เป็นอย่างมาก ธรรมศาสตร์ก�าลังปรับเปลี่ยนสู่มิติใหม่  สามารถก�าหนดทิศทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยและ
        เพื่อตอบโจทย์บริบทสังคมไทยและระดับสากล พัฒนาโครงสร้าง นานาชาติ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนวัตกรรม
        หลักสูตรต่าง ๆ ที่ส่งเสริมคนรุ่นใหม่และเกิดการเรียนรู้ได้ จ�านวนมากที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงทั้งในระดับชาติ
        ตลอดชีวิต น�าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการเรียนการสอน และนานาชาติ ยกตัวอย่างเช่น สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม
        และการวิจัยเพื่อยกระดับสู่มหาวิทยาลัยระดับแนวหน้า ที่ช่วยแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
        ของโลก รวมถึงการส่งเสริมนโยบายที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โคโรนา 2019 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการเกษตร
        ในด้าน Research Innovation Entrepreneurship  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้
        เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน   กับตัวสินค้าได้ยิ่งขึ้น นวัตกรรมในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ
                              ที่ปัจจุบันประเทศไทยก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น
                   ร ศ.เ กศินี วิฑูร ชา ติ
                   อธิการบดีมหาวิทยาลัย  รศ.เกศินี กล่าวเสริมว่า นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้
                   ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า  ด�าเนินโครงการต่าง ๆ ที่ให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิชาการ
                   ท่ามกลางโจทย์ที่ท้าทาย ชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่น
                   ในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะ ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อด�าเนินงานวิจัยร่วมกับอาจารย์
                   เป็นการเปลี่ยนผ่านสู่โลก และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และท�ากิจกรรม
                   ยุคดิจิทัล การศึกษาข้าม ด้านวิชาการที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับ
                   พรมแดน การแข่งขันที่  งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้สามารถแข่งขันในระดับ
                   สูงขึ้นในระบบการศึกษา  นานาชาติได้สูงขึ้น ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการเสริมสร้าง
                   การเปลี่ยนแปลงของโลก  ความแข็งแกร่งในด้านวิชาการและการวิจัย
                   และโครงสร้างประชากรที่


                                           Co v er St or y 3
   1   2   3   4   5   6   7   8