Page 4 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 54 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2564
P. 4

ในส่วนของความส�าเร็จ  ทุนวิจัยประเภทต่าง ๆ สนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับหน่วยงาน
                   ในปีที่ผ่านมา ศ.ดร.ทพญ. ภายนอก Bualuang ASEAN Chair Professorship
                   ศิริวรรณ สืบนุการณ์  ส�าหรับศาสตราจารย์และนักวิจัยต่างชาติ Thammasat
                   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย Postdoctoral Fellowship ส�าหรับนักวิจัยหลัง
                   และนวัตกรรม ระบุว่า  ปริญญาเอกภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งชาวไทยและ
                   ผลพิสูจน์ควา มส� า เ ร็จ ชาวต่างชาติ เพื่อผลิตผลงานวิจัยร่วมกับบุคลากรของ
                   ของการด�าเนินงานวิจัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนอุดหนุนการส่งเสริมเผยแพร่
                   ในรอบปีที่ผ่านมา ทีมนักวิจัย ผลงานวิชาการและวิจัยต่อสาธารณะทั้งในประเทศและ
                   ของมหาวิทย าลัย    ต่างประเทศ การจัดการประชุมเครือข่ายวิจัย ตลอดจน
                   ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัล ยังให้ความส�าคัญกับผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิต
       จากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติ และรางวัลสภา  ศึกษาอีกด้วย
       วิจัยแห่งชาติอย่างมากมาย สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง
       ศักยภาพทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ ด้าน รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
       สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน ผู้อ�านวยการส�านักงาน
       ทั้งเรื่ององค์ความรู้และทุนสนับสนุน โดยผลงานวิจัยทั้งหมด ศูนย์วิจัยและให้ค�าปรึกษา
       ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สิ่งเหล่านี้ แห่งมหาวิทยาลัย
       ถือเป็นการตอกย�้าเป้าหมายความส�าเร็จของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ กล่าวถึง
       ในการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง พร้อมส่งเสริมนักวิจัย ภารกิจส�าคัญของส�านักงาน
       รุ่นใหม่ภายใต้แนวทางที่ท้าทายในการเชื่อมโยงความรู้ ศูนย์วิจัยและให้ค�าปรึกษา
       ทางวิทยาศาสตร์และสังคม เพื่อให้งานวิจัยเป็นประโยชน์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       ต่อสาธารณะอย่างแท้จริง            (TU-RAC) ว่า TU-RAC
                              มุ่งเน้นในการพัฒนาการด�าเนินงานของส�านักงานศูนย์วิจัย
                   ผศ.ดร.ธีรยุทธ โหรานนท์ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่าง
                   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
                   และนวัตกรรม ยังกล่าว  นโยบายหลักของส�านักงานศูนย์วิจัย 2 ปีที่ผ่านมา คือ
                   อีกว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การให้บริการด�าเนินโครงการต่าง ๆ ให้ส�าเร็จบรรลุเป้าหมาย
                   เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มี สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และเป็นส่วนหนึ่ง
                   นโยบายในการยกระดับ   ในการช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปสู่
                   ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายในการสร้างผู้น�า ด้วยการศึกษาและการวิจัย
                   ทั้งในเชิงป ริมาณแ ละ ระดับนานาชาติ และจะยังคงเป็นแนวนโยบายหลักของ
                   คุณภาพให้เป็นที่ยอมรับ  ส�านักงานศูนย์วิจัยในปีต่อ ๆ ไป และในปีนี้ TU-RAC ได้
                   สูงขึ้นในระดับสากล มุ่งเน้น  สานต่อนโยบายของผู้อ�านวยการท่านเดิม โดยได้มุ่งเน้น
       การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม “ปรับ” ภาพลักษณ์ และ “เปลี่ยน” ส�านักงานฯ ที่เน้นปรับ
       อย่างรอบด้าน สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการท�างานกับ 1) สื่อสารให้คนรับรู้ 2) งานเชิงรุก 3) เผยแพร่ผลงาน
       อาจารย์ นักวิจัย และบัณฑิตศึกษา อีกทั้งความร่วมมือกับ และ 4) เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ กับเน้นเปลี่ยน
       ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยชั้นน�าทั้งในและต่างประเทศ  1) จัดท�า/ปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ 2) พัฒนาบุคลากร
       ในรอบปีที่ผ่านมาฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมได้รับงบประมาณ ให้รู้รอบ 3) ต่อยอดระบบ IT 4) เพิ่มก�าลังคนและ
       เพื่อการด�าเนินงาน ตามแผนงานและกิจกรรมด้าน  สวัสดิการ และ 5) เสริมสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดี
       การวิจัยที่ก�าหนดไว้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เช่น สนับสนุน        4  Co v er St or y
   1   2   3   4   5   6   7   8   9