Page 3 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2565
P. 3

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


             จัดกิจกรรมน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

            เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9           เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
            โดยก�าหนดจัดพิธีวางพานพุ่ม กล่าวค�าน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีถวายบังคม
         หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร
                 บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

           ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
             และนวัตกรรม (อว.) และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผ่านระบบ ZOOM MEETING
          ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


                                             Special  3
   1   2   3   4   5   6   7   8