Page 5 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2565
P. 5

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ดังนั้นแล้วในช่วงเวลานับจากนี้ไปอีก 10 ปี จะเป็นช่วงเวลา
                  ประธานกรรมการบริหาร  ที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ตอัป
                  บริษัท ปตท. น�้ามัน
                  และการค้าปลีก จ�ากัด  ส�าหรับพื้นที่อย่าง 88 SANDBOX มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน
                  (มหาชน) หรือ PTTOR   ในการสนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับสตาร์ตอัปไทย
                  กล่าวว่า ในเวลานี้โลกก�าลัง เป็นทั้งพื้นที่ของการพบปะ เป็นทั้งพื้นที่ที่ให้โอกาส
                  เปลี่ยนแปลงทุกมิติ เราทุกคน คนมีฝัน อีกทั้งยังส่งเสริมและช่วยพัฒนาทักษะและ
                  จ�าเป็นต้องตามโลกให้ทัน องค์ความรู้ต่าง ๆ จากทั้งสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัย
                  โดยสิ่งส�าคัญที่สุดคือการน�าเอา ธรรมศาสตร์ และจากพันธมิตรภาคธุรกิจต่าง ๆ
                  โลก Digital และ โลก Physical
       มารวมกันให้ได้ ตรงนี้คือโอกาสที่เปิดอยู่ส�าหรับสตาร์ตอัปไทย “88 SANDBOX จะเป็น Springboard ให้กับธุรกิจไทย
       เพราะเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ย่อมหมายถึงการเกิดขึ้นของ และสตาร์ตอัปที่ก�าลังจะเกิดขึ้นหรือขยายตัว นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
       โอกาสใหม่ ๆ ที่จะพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจไทยต่อไป มาได้อย่าง ถูกที่ และ ถูกเวลา” นายเรืองโรจน์ กล่าว
       ในอนาคต
                              ส�าหรับ 88 SANDBOX: The Next Unicorn Platform
       นางสาวจิราพร กล่าวว่า ประเทศไทยก�าลังต้องการ คือโปรเจกต์ที่ควบรวมการศึกษาแห่งโลกอนาคต เข้ากับ
       การสนับสนุนให้แก่สตาร์ตอัป เพื่อสร้างโอกาสให้กับทุกคน ดังนั้น ศาสตร์การบริหารธุรกิจที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยจะ
       โครงการ 88 SANDBOX ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ด�าเนินการผ่าน 5 กิจกรรมส�าคัญ ได้แก่ 1. Skill Space
       จึงเกิดขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้ เพื่อเป็นพื้นที่ส�าหรับโอกาสให้ทุกคนได้ พัฒนาทักษะของผู้ประกอบการผ่าน Learning Platform
       น�าความรู้ความสามารถมุ่งสู่อนาคต โดยความช่วยเหลือและ และสร้างตลาดนัดไอเดีย 2. Expo มหกรรมสตาร์ตอัป
       สนับสนุนอันเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย ที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งจะเป็นพื้นที่ให้กับผู้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์
       ธรรมศาสตร์ และ PTTOR ทั้งองค์ความรู้ การเป็นที่ปรึกษา ได้พบปะและรวมกลุ่มกัน
       ร่วมพัฒนาความคิดที่มี รวมถึงการสนับสนุนทางด้านทุนที่จะ
       ไปต่อยอดธุรกิจในอนาคต            3. Pre-Hackathon สตาร์ตอัปจะได้รับการดูแลอย่าง
                              ใกล้ชิดจากเหล่าพี่เลี้ยงนักธุรกิจในการพัฒนาทักษะ แนวคิด
                  ทางด้าน นายเรืองโรจน์ พูนผล และวิธีการท�างาน 4. Hackathon เวทีที่จะน�าเหล่าสตาร์ตอัป
                  หรือ กระทิง เจ้าของฉายา  ในโครงการมาแข่งขันกัน และผู้ที่ได้รับเลือกก็จะได้รับ
                  The Godfather of Thai  เงินทุนสนับสนุนการลงทุน 5. Forest of Unicorn
                  Startup หนึ่งในผู้ร่วมงาน มอบสิทธิพิเศษและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต
                  กับ Silicon Valley กล่าว ให้กับเหล่าสตาร์ตอัปที่ครบครัน และจะท�าให้สตาร์ตอัป
                  ว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ทั้งหลายก้าวสู่โลกธุรกิจได้อย่างเต็มตัว
                  เฉียงใต้ในขณะนี้ก�าลัง
                  เกิดสตาร์ตอัประดับยูนิคอร์น อนึ่ง สามารถติดตามข้อมูลและข่าวสารโครงการ 88 SANDBOX
                  จ�านวนมาก ไม่ว่าจะใน  เพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/88Sandbox
                  สิงคโปร์ หรืออินโดนีเซีย
                                           Co v er St or y 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10