Page 6 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2565
P. 6

ธรรมศาสตร์ ‘มหาวิทยาลัยยั่งยืน’ ระดับโลก
         EFMD ยกย่องเป็น 1 ใน 3 ต้นแบบการเรียนรู้       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ European Foundation  นักศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงไปท�างานใกล้ชิดกับ
       for Management Development (EFMD) สถาบัน   ชุมชนต่าง ๆ เพื่อน�าองค์ความรู้ทางธุรกิจที่ได้จากห้องเรียน
       ประเมินคุณภาพการศึกษาจากสหภาพยุโรป จัดงานสัมมนาออนไลน์ ลงไปสนับสนุนชุมชนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่ง
       หัวข้อ “Thammasat & EFMD Seminars on Partnerships นอกจากจะเป็นการได้ช่วยเหลือชุมชนกว่า 160 ชุมชนแล้ว
       for SDGs” เพื่อแสดงถึงแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่าง นักศึกษาก็จะได้สัมผัสกับการแก้ปัญหาจริง และได้ความรู้
       ในการสร้างพันธมิตร จนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับภูมิปัญญาของท้องถิ่นต่าง ๆ อีกด้วย
       ระหว่างภาคการศึกษาและสังคม โดยมีต้นแบบ 3 โครงการ
       ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ได้รับรางวัล Excellence  ผศ.ดร.นพพร กล่าวว่า ผลส�าเร็จที่ได้จาก Thammasat
       in Practice Award จาก EFMD          Model คือการเติบโตในด้านรายได้ ชุมชนเข้าใจการพัฒนา
                              ผลิตภัณฑ์ ระบบบัญชี รู้ต้นทุนก�าไร สามารถขยายไปสู่ระบบ
       ส�าหรับ 1 ใน 3 โครงการต้นแบบดังกล่าว เป็นผลงานของ การขายออนไลน์ และเห็นลู่ทางที่จะต่อยอดธุรกิจให้เติบโต
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ The Thammasat ขึ้นได้ในอนาคต เช่น การแปรรูปข้าวออกมาเป็นไรซ์บาร์
       Model: Sustainable Community Enterprise ซึ่ง ขนมเพื่อสุขภาพในชื่อ “Rice Me”, ชุมชนร่วมกับทีม
       ได้รางวัล Excellence in Practices Awards Silver  นักศึกษาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ลูกประคบเป็นหมอนรองคอบรรจุ
       Award Winner ปี 2019             สมุนไพร, ชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟักข้าวเกษตร
                              พัฒนา ที่นักศึกษาได้ร่วมกับชุมชนท�าการรีแบรนด์ผลิตภัณฑ์
                  ผศ.ดร.นพพร เรืองวานิช  ทั้งเครื่องดื่ม คุกกี้ สบู่ ฯลฯ
                  ผู้อ�านวยการหลักสูตร  ในแบรนด์ “บายขนิษฐา (by
                  ควบตรี-โท ทางการบัญชี KANITTHA)”
                  และบริหารธุรกิจ (IBMP)
                  คณะพาณิชยศาสตร์และ   ดร.อีริค คอร์นูเอล ประธาน
                  การบัญชี มหาวิทยาลัย  EFMD Global กล่าวว่า
                  ธรรมศาสตร์ น�าเสนอ  EFMD มีพันธกิจในฐานะ
                  โครงการว่า Thammasat  ผู้น�าการส่งเสริมความเป็น
                  Model เป็นโครงการที่น�า เลิศด้านการบริหารจัดการ


        6  NewsBites
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11