Page 7 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2565
P. 7

ระดับโลกและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาคการศึกษาและ อย่างมากที่ได้รับเกียรติแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ EFMD
       ภาคธุรกิจเข้าหากัน ซึ่ง EFMD ในฐานะองค์กรไม่แสวงหา ซึ่งเป็นการได้รับมอบหมายหน้าที่ให้สนับสนุนการสร้าง
       ผลก�าไรนั้นมีสมาชิกจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งนักวิชาการ นวัตกรรมทางสังคม เพื่อน�ามาใช้แก้ปัญหาความท้าทาย
       ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสถาบันต่าง ๆ ดังนั้นสมาชิกของ EFMD  อุบัติใหม่ของโลก พร้อม ๆ กับการคงไว้ซึ่งคุณค่าทางจริยธรรม
       จะได้รับความร่วมมือในทุกด้าน ตั้งแต่การสร้างเครือข่าย ความรับผิดชอบ และความยั่งยืน
       การเรียนรู้ เครือข่ายงานวิจัย ไปจนถึงโอกาสทางด้านอาชีพ
       และการประเมินผลรับรองสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  รศ.เกศินี กล่าวต่อไปว่า นับตั้งแต่ปี 2477 ธรรมศาสตร์ได้ยืนหยัด
                              ที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนระดับโลก” เสมอมา
       ดร.อีริค กล่าวว่า การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงมือท�าในชีวิตจริง ด้วยการน�าเสนอนวัตกรรมที่ส่งผลต่อสังคมไทยและประชาคมโลก
       พบเจอและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นรางวัล Excellence อย่างเช่นในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ธรรมศาสตร์
       in Practices Awards จึงเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึง ได้แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยเข้าหาสังคมและ
       ผลส�าเร็จจริงของการลงมือท�าและความร่วมมือระหว่างกัน สุขภาพของผู้คน ด้วยการเปลี่ยนมหาวิทยาลัยให้กลายเป็น
       ของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานด้านการศึกษาต่าง ๆ โรงพยาบาลสนามที่ดีที่สุดของประเทศไทย
       กับองค์กรทั้งรัฐและเอกชน ซึ่งรางวัล Excellence in Practices
       Awards Silver Award Winner–The Thammasat   อนึ่ง โครงการที่ได้รับรางวัล Excellence in Practices
       Model: Sustainable Community Enterprise   Awards ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และถูกน�ามาจัดแสดง
       ที่ธรรมศาสตร์ได้รับนั้น แสดงถึงความพยายาม ความส�าเร็จ เป็นต้นแบบอีก 2 โครงการ 1. รางวัลปี 2020 โครงการ
       และการบรรลุเป้าหมายร่วมกับ EFMD       Developing Entrepreneurship in Russia โดย
                              Moscow School of Management SKOLKOVO
                  ร ศ.เกศินี วิฑูร ชา ติ  ซึ่งได้รับรางวัล Excellence in Practices Awards
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัย  Goal Award
                  ธรรมศาสตร์ ในฐานะคน
                  ไทยคนแรกและคนเดียว   2. รางวัลปี 2021 โครงการ “Entrepreneurship for
                  ในภูมิภาคอาเซียน ที่เป็น good”: unleashing the potential youth to impact
                  สมาชิกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ and change the world โดย The European Centre
                  และคณะกรรมการ EFMD   for Executive Development หรือ CEDP ซึ่งได้รางวัล
                  (Board of Trustees)  Excellence in Practices Awards Goal Award
                  กล่าวว่า นวัตกรรมที่ EFMD
                  สร้างขึ้นตลอดระยะเวลา
       หลายปีที่ผ่านมามีบทบาทที่ส�าคัญและส่งผลอย่างมากต่อ
       การเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษาการบริหารจัดการ ส่วนตัวรู้สึกภูมิใจ

                                            NewsBites  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12