Page 4 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2565
P. 4

ธรรมศาสตร์ ผนึก ‘พันธมิตรธุรกิจ’ เปิดตัว
                     ‘88 SANDBOX’


          STARTUP ECOSYSTEM ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดตัว “88 SANDBOX: The Next ความคิดมีคุณค่าและน�าไปสู่การสร้างคุณประโยชน์ต่อระบบ
       Unicorn Platform” ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทักษะ เศรษฐกิจของประเทศต่อไป” รศ.เกศินี กล่าว
       ผู้ประกอบการแห่งอนาคต โดยมีเครือข่ายพันธมิตร
       88 Sandbox Partner เป็นผู้สนับสนุน และจะท�าหน้าที่เป็น  รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดี
       “พี่เลี้ยงนักธุรกิจ” (Mentor) ปลุกไฟแห่งความฝัน ส่งต่อ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย
       ความส�าเร็จเพื่อสร้าง “ยูนิคอร์น” ตัวต่อไป  ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า 88
                              SANDBOX จะเป็น platform
                   ร ศ.เ กศินี วิฑูร ชาติ  ให้กับทุกคน ไม่จ�ากัดเพศ
                   อธิการบดีมหาวิทยาลัย อายุ การศึกษา หรือเชื้อชาติ
                   ธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า  ให้เข้ามาสร้างทักษะที่เหมาะสม
                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และจ�าเป็นต่อการสร้างสตาร์ตอัป
                   ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม
                   ประชาชน มีความตั้งใจ สร้างคนธรรมดาให้กลายเป็น
                   ที่จะสร้างสตาร์ตอัปไทย ผู้ประกอบการ
                   ให้ไปไกลสู่ระดับโลก โดย
                   จะใช้ศักยภาพและความ  นอกจากนี้ platform ยังสร้างโอกาสให้ผู้คนได้มาพบ
                   สามารถที่มหาวิทยาลัยมี  เจอกันและรวมตัวกันสร้างสตาร์ตอัป อีกทั้งยังเป็นพื้นที่
       ร่วมกับโครงการ 88 SANDBOX ในการผลักดัน เพื่อแปลง ที่มีสิ่งแวดล้อมอันเหมาะสมในการขัดเกลาสตาร์ตอัปไทย
       ความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นมูลค่าและธุรกิจที่ยั่งยืนได้ ให้แข็งแกร่ง ดังนั้นเพื่อสานฝันของคนรุ่นใหม่ให้เป็นจริง
                              ธรรมศาสตร์จึงพยายามท�าให้ทุกความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็น
       “นอกจากสตาร์ตอัปแล้ว ในภาพกว้างเราหวังว่าโครงการนี้ ไปได้ และจะร่วมกับพันธมิตรในการช่วยเหลือให้ได้มากที่สุด
       จะมีส่วนในการสร้างคนคุณภาพให้กับประเทศไทย สร้าง ไม่ว่าจะในแง่องค์ความรู้ เงินทุน และการร่วมพัฒนา เพื่อที่
       โอกาสให้กับประเทศผ่านธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น ฉะนั้น  จะให้ทุกสตาร์ตอัปประสบความส�าเร็จและเป็นจริงขึ้นมาได้
       88 SANDBOX จะเป็นเวทีแห่งความคิดเพื่ออนาคต ให้ทุก


        4  Co v er St or y
   1   2   3   4   5   6   7   8   9