Page 10 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 5 เดือนมิถุนายน 2565
P. 10

11 พิฤษภาคม 2565


                 ครบัรอบั 122 ปีชาตกาลั


                   ศ.ดร.ปรีดี พินมยงค์          “... คืือ่แสงธรรมทึ่�นำาฉาย คืือ่คืวามหมายทึ่�เลิิศลิำ�า

           คืือ่ผู้้้ประศาสน์คืำา ธรรมศาสติร์แลิะการเมือ่ง ...”


       10  NewsBites
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15