Page 8 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 5 เดือนมิถุนายน 2565
P. 8

รางว้ลัคร้ดิ์ีเดิ์�น ป็ระจำาป็ี 2564     นอกเหันือจากบุคล้ากร คณาจารยู่์แล้้ว มหัาวิทยู่าล้ัยู่
       มอบใหั้ผู้่้ที�มีความเสียู่สล้ะ อุทิศึตนใหั้แก�การสอนอยู่�างมี ธรรมศึาสตร์ยู่ังได็้ใหั้ความสำาคัญกับศึิษยู่์เก�าที�ได็้สำาเร็จ
       ประสิทธิภาพแล้ะต�อเนื�อง มีจริยู่ธรรมแล้ะเมตตาธรรม เป็น การศึึกษาออกไปทำางานรับใชิ้สังคมแล้ะประเทศึชิาติ รวม
       แบบอยู่�างความเป็นคร่ที�ด็ี ได็้แก�     ทั�งเป็นผู้่้ที�ใหั้การสนับสนุนการด็ำาเนินงานของมหัาวิทยู่าล้ัยู่
                              จึงได็้ยู่กยู่�องใหั้เป็นผู้่้ได็้รับโล้�เกียู่รติยู่ศึ รวมทั�งสิ�น 52 รายู่
       1. คร้ดิ์ีเดิ์�นสิ้าขีาสิ้้งคมศัาสิ้ต้ร์  ประกอบด็้วยู่
         รศึ.ด็ร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ
         คณะรัฐศึาสตร์               โลั�เกีย์รต้้ย์ศั ป็ระเภทั้ศั้ษย์์เก�าดิ์ีเดิ์�น
       2. คร้ดิ์ีเดิ์�นสิ้าขีามนุษย์ศัาสิ้ต้ร์   ได็้แก� 1. รศึ.ด็ร.กนกพร นุ�มทอง 2. นายู่กฤษณ์ ตันคณารัตน์
         ผู้ศึ.อด็ิศึร หัมวกพิมายู่        3. ผู้ศึ.ด็ร.กัล้ยู่า ด็าราหัะ 4. รศึ.ด็ร.กุล้ภัทรา สิโรด็ม
         คณะศึิล้ปศึาสตร์             5. นายู่ขณพัทธ จินฎีาสงวน 6. นายู่จักรกฤด็ิ กระจายู่วงศึ์
       3. คร้ดิ์ีเดิ์�นสิ้าขีาว้ทั้ย์าศัาสิ้ต้ร์แลัะเทั้คโนโลัย์ี 7. นายู่จักร์กริชิ ทรัพยู่์ไพศึาล้ 8. นพ.โชิคชิัยู่ สาครพานิชิ
         รศึ.ด็ร.สุเปญญา จิตตพันธ์         9. นายู่เฑิวิณฑิร์ สมงาม 10. นายู่ณัฐวุฒิิ เพ็ชิรพรหัมศึร
         คณะวิทยู่าศึาสตร์แล้ะเทคโนโล้ยู่ี     11. นายู่ทินกร เหัล้�าเราวิโรจน์ 12. นายู่ธนากร บัวรัษฏ์์
       รางว้ลับุุคลัากรดิ์ีเดิ์�น ป็ระจำาป็ี 2564  13. นายู่นาวา จันทนสุรคน 14. นายู่ปฏ์ิเวชิ สันตะวานนท์
       ซึ่ึ�งมอบใหั้แก�บุคล้ากรที�อุทิศึตนใหั้แก�การปฏ์ิบัติงานใน 15. นายู่ประเสริฐ ชิัยู่พิกุสิต 16. รศึ.ด็ร.พรพิมล้ ไมตรัตน์
       มหัาวิทยู่าล้ัยู่ธรรมศึาสตร์ ได็้แก�     17. นายู่ไพสิฐ แก�นจันทน์ 18. นายู่ภ่มิ สุธัญญา 19. นายู่รุจ
                              ธรรมมงคล้ 20. นางรุยู่าภรณ์ สุคนธทรัพยู่์ 21. นายู่วรพจน์
       1. ป็ระเภทั้ขี้าราชการ           อำานวยู่พล้ 22. นายู่วัฒินพงษ์ คุโรวาท 23. น.ส.วาสนา
         นางฐิติมา เธียู่รอนันตกุล้        เก้านพรัตน์ 24. นางวิจิตรา ชิ่สกุล้ 25. ด็ร.สมพร สืบถวิล้กุล้
         ตำาแหัน�ง บรรณารักษ์ชิำานาญการพิเศึษ   26. นายู่สรชิน บุญสอง 27. นายู่สิงหั์ชิัยู่ ทนินซึ่้อน
         หัอสมุด็แหั�งมหัาวิทยู่าล้ัยู่ธรรมศึาสตร์  28. นายู่สุเทพ ธาระวาส 29. พระสุธีรัตนบัณฑิิต, รศึ.ด็ร.
       2. ป็ระเภทั้พน้กงานมหาว้ทั้ย์าลั้ย์ สิ้าย์สิ้น้บุสิ้นุนว้ชาการ  30. นายู่อภิวุฒิิ พิมล้แสงสุริยู่า 31. นายู่อภิศึักด็ิ� เกี�ยู่วการค้า
         นายู่ภ่วรินทร์ นามแด็ง          32. นายู่อสิ ม้ามณี
         ตำาแหัน�ง นักกายู่ภาพบำาบัด็ชิำานาญการ
         คณะสหัเวชิศึาสตร์
       3. ป็ระเภทั้พน้กงานเง้นราย์ไดิ์้ สิ้าย์สิ้น้บุสิ้นุนว้ชาการ  โลั�เกีย์รต้้ย์ศั ป็ระเภทั้ผู้้้ทั้ำาคุณิป็ระโย์ชน์ให้แก�มหาว้ทั้ย์าลั้ย์
         นายู่ภ่ริพัฒิน์ ภ่ศึรี          ได็้แก� 1. นางกมล้ชินก เขมะโยู่ธิน 2. น.ส.กรรณิกา ศึิล้ปวรางก่ร
         ตำาแหัน�ง ผู้่้ชิ�วยู่พยู่าบาล้      3. นายู่จอมกิตติ ศึิริกุล้ 4. นายู่กรุง อังคนาพร 5. นายู่ชิยู่านนท์
         โรงพยู่าบาล้ธรรมศึาสตร์เฉล้ิมพระเกียู่รติ  กฤตยู่าเชิวง 6. นายู่เด็ชิา พฤกษ์พัฒินรักษ์ 7. นพ.ธนรักษ์
       4. ป็ระเภทั้ลั้กจ้างป็ระจำา         ผู้ล้ิพัฒิน์ 8. ด็ร.นวรัตน์ ไกรพานนท์ 9. นายู่บุญเกียู่รติ
         นางประไพ เทียู่นเทพ ตำาแหัน�ง พนักงานธุรการ  การะเวกพันธุ์ 10. นายู่ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี 11. นายู่พรเทพ
         คณะวิทยู่าศึาสตร์แล้ะเทคโนโล้ยู่ี     จรัสศึรี 12. ศึาสตราภิชิาน นพ.พินิจ กุล้ล้ะวณิชิยู่์
                              13. นายู่มานิต เตชิอภิโชิค 14. นายู่วินัยู่ เตียู่วสมบ่รณ์กิจ
                              15. ศึาสตราจารยู่์เกียู่รติคุณ นพ.สุชิาติ อินทรประสิทธิ�
                              16. ด็ร.สุรสิทธิ� แสงวิโรจนพัฒิน์ 17. อาจารยู่์ ด็ร.อนุชิิต
                              ล้ำ�ายู่อด็มรรคผู้ล้ 18. นายู่อยูุ่ทธ์ ชิาญเศึรษฐิกุล้ 19. ร.ต.ท.ด็ร.
                              อุทัยู่ อาทิเวชิ 20. Prof. Dr. Andrew James Harding

                                  ติิดติามอ่่าน
                              บัันทึึกธรรมศาสติร์
                                 ประจำำาปี 2565
                                 ฉบัับัเติ็มได้ทึ่�        8  Co v er St or y
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13