Page 7 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 5 เดือนมิถุนายน 2565
P. 7

นับตั�งแต�วันที� 27 ม้ถุุนาย์น 2477 ภายู่หัล้ังการเปล้ี�ยู่นแปล้ง ร ศั .เก ศั้ นี  ว้ ฑู้ ร ชา ต้้
       การเมืองการปกครอง 2 ปี ยูุ่คที�ประชิาชินกระหัายู่ใคร�ร่้ อธั้การบุดิ์ีมหาว้ทั้ย์าลั้ย์
       แล้ะตื�นตัวกับประชิาธิปไตยู่ มหัาวิทยู่าล้ัยู่เปิด็แหั�งแรกของ ธัรรมศัาสิ้ต้ร์ กล้�าวว�า
       ประเทศึไทยู่ ที�ชิื�อว�า “มหัาวิทยู่าล้ัยู่ธรรมศึาสตร์แล้ะการเมือง”  ตล้อด็ 88 ปีที�ผู้�านมา
       (มธก.) ก็ได็้สถาปนาขึ�น โด็ยู่มี หัล้วงประด็ิษฐ์มน่ธรรม  มหัาวิทยู่าล้ัยู่ธรรมศึาสตร์
       (ปรีด็ี พนมยู่งค์) เป็นผู้่้ประศึาสน์การ อันมุ�งหัมายู่สร้างสถาบัน ได็้ด็ำารงตนอยู่่�ในฐานะ
       การศึึกษา ใหั้ความร่้แก�ประชิาชินในเรื�องประชิาธิปไตยู่ สถาบันการศึึกษาชิั�นนำาของ
       ทำาใหั้ทุกวันที� 27 มิถุนายู่นของทุกปีเป็นวันสถาปนาแหั�ง ประเทศึไทยู่ จากอด็ีตถึง
       มหัาวิทยู่าล้ัยู่ธรรมศึาสตร์         ปัจจุบันธรรมศึาสตร์ได็้ปรับ
                              เปล้ี�ยู่นส่�มิติใหัม� ๆ เพื�อตอบ
       กว�า 88 ปีแหั�งการเปล้ี�ยู่นผู้�านส่�มหัาวิทยู่าล้ัยู่ธรรมศึาสตร์ โจทยู่์บริบทสังคมไทยู่แล้ะระด็ับโล้ก เราพัฒินาโครงสร้าง
       ในปัจจุบัน จากสถาบันการศึึกษา ส่�ความเป็นศึ่นยู่์กล้างที� หัล้ักส่ตรที�ส�งเสริมคนรุ�นใหัม�แล้ะเกิด็การเรียู่นร่้ได็้ตล้อด็ชิีวิต
       พึ�งพาได็้ของประชิาชิน เรียู่นร่้ ปรับตัว เปล้ี�ยู่นแปล้ง กล้้าเผู้ชิิญหัน้า นำาเทคโนโล้ยู่ีมาใชิ้ในระบบการเรียู่นการสอน พร้อมปรับ
       แล้ะพร้อมแก้ไขปัญหัาที�ท้าทายู่ โด็ยู่มหัาวิทยู่าล้ัยู่ สภาพแวด็ล้้อมที�เอื�อต�อการเรียู่นร่้ ยู่กระด็ับส่� “มหาว้ทั้ย์าลั้ย์
       ธรรมศึาสตร์ยู่ังคงยู่ืนหัยู่ัด็ในการเป็น “ผู้่้นำา” เพื�อสรรค์สร้าง ระดิ์้บุโลักเพื�อป็ระชาชน (The world-class university
       บุคล้ากรรุ�นใหัม�ในประเทศึไทยู่ ที�สามารถขับเคล้ื�อนไปส่�จุด็ที� for the people)”
       เรียู่กว�า “สังคมคุณภาพ” ได็้อยู่�างยู่ั�งยู่ืน
                              ในวาระพิเศึษของการครบรอบ 88 ปี จึงนับเป็นอีกหันึ�งก้าว
                  ศัาสิ้ต้ราจารย์์พ้เศัษ นรน้ต้้ ที�สำาคัญในการส�งเสริมแล้ะพัฒินาเพื�อนำาพามหัาวิทยู่าล้ัยู่
                  เศัรษฐบุุต้ร นาย์กสิ้ภา เปิด็ประต่ไปส่�โล้กสมัยู่ใหัม� ด็้วยู่กล้ยูุ่ทธ์แล้ะทิศึทางใน
                  มหาว้ทั้ย์าลั้ย์ธัรรมศัาสิ้ต้ร์ การด็ำาเนินงานที�ชิัด็เจน โด็ยู่มุ�งเน้นไปที�การพัฒินากำาล้ังคน
                  บุคคล้สำาคัญ ผู้่้ที�ผู้�านร้อน  แหั�งอนาคต (Future Workforce) พัฒินาที�ทำางานแหั�ง
                  ผู้�านหันาว ผู้่กพันเคียู่งค่�กับ อนาคต (Future Workplace) พัฒินาคุณภาพชิีวิตแล้ะ
                  มหัาวิทยู่าล้ัยู่ธรรมศึาสตร์ สังคมแหั�งอนาคต (Future Life and Society) แล้ะพัฒินา
                  นับตั�งแต�บทบาทนักศึึกษา  ร่ปแบบความร�วมมือแหั�งอนาคต (Future Collaboration)
                  อาจารยู่์ คณบด็ี อธิการบด็ี
                  มา จน ถึ ง นา ยู่ กสภา นอกจากมุ�งพัฒินาอยู่�างรอบด็้านแล้้ว รศั.เกศั้นี ยู่ังใส�ใจ
                  มหัาวิทยู่าล้ัยู่ ได็้แสด็งวิสัยู่ทัศึน์ ในการด็่แล้ในด็้านสิ�งแวด็ล้้อมแล้ะคุณภาพชิีวิต เพื�อมุ�งส่�
       ถึงเรื�องบทบาทของผู้่้นำารุ�นใหัม�ที�มี ‘จ้ต้ว้ญญาณิธัรรมศัาสิ้ต้ร์’ การเป็นเมืองมหัาวิทยู่าล้ัยู่อัจฉริยู่ะไปส่�ความยู่ั�งยู่ืน
       กับการก้าวส่�ปีที� 88 ว�า สิ�งสำาคัญที�สุด็ที�ผู้่้นำาจะต้องมีคือ  ด็้วยู่แนวทาง Smart Management เพื�อใหั้มหัาวิทยู่าล้ัยู่
       ‘ความร้้ค้�คุณิธัรรม’ สองสิ�งนี�ต้องประกบอยู่่�ด็้วยู่กัน เพราะ ธรรมศึาสตร์นั�นก้าวส่�ความเป็น Smart University อยู่�าง
       หัากมีความร่้ แต�ขาด็คุณธรรมก็จะยู่ิ�งเกิด็ผู้ล้เสียู่แก�คนอื�น  แท้จริง

       อาจารยู่์เล้�าว�า ศึิษยู่์เก�าธรรมศึาสตร์จะมีความคิด็ถึงคนอื�น แล้ะในปีนี�มหัาวิทยู่าล้ัยู่ธรรมศึาสตร์ได็้มอบรางวัล้เนื�องใน
       แล้ะเน้นเรื�องคุณธรรมมาตั�งแต�รุ�นแรก ด็ังคำากล้�าวของ วันสถาปนามหัาวิทยู่าล้ัยู่ ในวันที� 27 มิถุนายู่น 2565 โด็ยู่
       ‘คุณิกุหลัาบุ สิ้าย์ป็ระดิ์้ษฐ์’ ที�ว�า ‘ฉั้นร้กธัรรมศัาสิ้ต้ร์ เพราะ ทางมหัาวิทยู่าล้ัยู่ได็้มีมติมอบเข็มเกียู่รติยู่ศึ ซึ่ึ�งเป็นรางวัล้อัน
       ธัรรมศัาสิ้ต้ร์สิ้อนให้ฉั้นร้กป็ระชาชน’ ความสำาคัญคือ ทรงคุณค�าส่งสุด็ ที�จะมอบใหั้แก�ผู้่้ที�ประกอบคุณงามความด็ี
       เราคิด็ถึงแค�ตัวเองไม�ได็้ เพราะเราอยู่่�ในสังคม แล้ะการได็้ร่้จัก ต�อสังคมแล้ะประเทศึชิาติ โด็ยู่ในปีนี�ผู้่้ที�ได็้รับรางวัล้เข็มเกียู่รติยู่ศึ
       คนอื�น การมีเพื�อน จะทำาใหั้เหั็นว�าความแตกต�างเป็นเรื�องปกติ  ได็้แก� ดิ์ร.สิ้มค้ดิ์ จาตุ้ศัรีพ้ทั้้กษ์ อด็ีตรองนายู่กรัฐมนตรี แล้ะ
       แต�จะทำายู่ังไงใหั้ทุกคนอยู่่�ร�วมกันได็้อยู่�างมีความสุข ซึ่ึ�งคำาว�า  รัฐมนตรีอีกหัล้ายู่กระทรวง
       ‘ทัุ้กคนมีความสิุ้ขี’ คือความสุขที�ทุกคนสบายู่ใจ เพราะฉะนั�น
       ความเข้าใจเพื�อนมนุษยู่์เป็นสิ�งสำาคัญ จะเรียู่นร่้เฉพาะทฤษฎีี นอกจากนี� มหัาวิทยู่าล้ัยู่ธรรมศึาสตร์ยู่ังได็้มอบรางวัล้อันทรงเกียู่รติ
       ไม�ได็้                   ในด็้านต�าง ๆ แก�บุคล้ากรซึ่ึ�งได็้สร้างสรรค์ผู้ล้งานแล้ะคุณงาม
                              ความด็ี ควรค�าแก�การยู่กยู่�อง ด็ังนี�


                              รางว้ลักีรต้ย์าจารย์์แห�งมหาว้ทั้ย์าลั้ย์ธัรรมศัาสิ้ต้ร์
       “...ธรรมศึาสตร์เชิิด็ชิ่เสรีภาพแล้ะธรรมศึาสตร์สอนเราใหั้ ป็ระจำาป็ี 2564 ได็้แก�
       นึกถึงคนอื�น สองอยู่�างนี�ต้องไปด็้วยู่กัน หัากถามว�าชิ�วงเวล้า
       ไหันในธรรมศึาสตร์ที�มีความสุขมากที�สุด็ สนุกมากที�สุด็ ศึ.ด็ร.สุรศึักด็ิ� ล้ิขสิทธิ�วัฒินกุล้ คณะนิติศึาสตร์ ซึ่ึ�งเป็นอาจารยู่์
       ถ้านึกยู่้อนไปทั�งหัมด็ ก็คือตอนที�เราเป็นนักศึึกษานี�แหัล้ะ”  ที�มีคุณธรรม มีความสามารถในการสอน การวิจัยู่ การใหั้
       ศัาสิ้ต้ราจารย์์พ้เศัษ นรน้ต้้ กล้�าวทิ�งท้ายู่ บริการทางวิชิาการแก�สังคม มีผู้ล้งานเป็นที�ยู่อมรับระด็ับ
                              ประเทศึ

                                           Co v er St or y 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12