Page 9 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 5 เดือนมิถุนายน 2565
P. 9

รางวิัลัเข็็มเกียรติยศ


                                 ประจำำาปี 2565

                                 Pin of Honour 2022

                                  THE VALUE OF LIFE
                               “คุณค่าข็องคน ไม่ได�วิัดกันที�คุณรวิยแค่ไหน
                               แลัะไม่ได�วิัดกันที�คุณมีตำาแหน่งส้งมากแค่ไหน
                             ตำาแหน่งเป็นข็องนอกกาย ข็ึ�นแลั�วิก็ลัง มาได�ก็ไปได�
                             แต่เราวิัดกันที�วิ่า...ทั�งชีวิิตข็องคุณ คุณสร�างคุณค่าอะไร
                                    ให�กับัสังคมบั�าง”
       ...แล้ะนี�คือคมความคิด็ของ “ด็ร.สมคิด็ จาตุศึรีพิทักษ์” ผู้่้ที� เข้าส่�ชิ�วงเวล้าของวัยู่รุ�น จะต้องเจอสิ�งแวด็ล้้อมที�ยู่ั�วยูุ่แน�นอน
       ได็้รับรางวัล้เข็มเกียู่รติยู่ศึจากมหัาวิทยู่าล้ัยู่ธรรมศึาสตร์  แต�ถ้าเรามีแกนหัล้ักที�แข็งแรง ความชิั�วร้ายู่ต�าง ๆ ก็ไม�มีทาง
       ประจำาปี 2565 ศึิษยู่์เก�าจากคณะเศึรษฐศึาสตร์การคล้ังแล้ะ ทำาอะไรเราได็้ ด็้วยู่หัล้ักการอันนี� ถ้าเจอเรื�องที�มันไม�ด็ี
       เศึรษฐศึาสตร์ระหัว�างประเทศึ ผู้่้ที�มีทั�งความเจริญก้าวหัน้าใน คุณก็จะไม�ทำา...
       อาชิีพการงาน นอกเหันือจากบทบาทของอาจารยู่์ผู้่้ใหั้ความร่้
       ยู่ังมีบทบาทสำาคัญทางการเมืองมาหัล้ายู่วาระ ซึ่ึ�งหันึ�ง “ผู้มอยู่ากจะบอกว�า เวล้าที�เราเป็นวัยู่รุ�น เรามักคิด็ว�า สิ�งเด็ิม ๆ
       ในนั�นคือตำาแหัน�งรองนายู่กรัฐมนตรีของประเทศึไทยู่ เขาผู้่้นี� ที�คนอายูุ่มากสอน มันล้้าสมัยู่ นี�เป็นเรื�องปกตินะ เพราะเค้า
       ได็้รับการยู่อมรับถึงความสามารถรอบด็้าน ที�บ�มเพาะจาก อยู่่�ในโล้กอีกโล้กหันึ�ง แต�ผู้มโตขึ�นมาจนถึงอายูุ่ขนาด็นี�
       ประสบการณ์อันยู่าวนาน รวมถึงการเป็นคนต้นแบบแล้ะ คำาแนะนำาโบราณ ไม�มีสักข้อที�ผู้ิด็เล้ยู่ ของทุกอยู่�างที�ผู้�าน
       แรงบันด็าล้ใจที�ด็ียู่ิ�งในการอุทิศึแรงกายู่ แรงใจ เพื�อสร้าง กาล้เวล้ามา มันพิส่จน์ด็้วยู่เวล้า ฉะนั�น เราต้องรับฟ้ัง การ
       คุณประโยู่ชิน์มากมายู่ใหั้สังคม
                              ที�คุณมีรากเป็นสิ�งที�ด็ีที�สุด็แล้้ว คุณเคยู่เหั็นต้นไม้ที�เติบใหัญ�
       ดิ์ร.สิ้มค้ดิ์ จาตุ้ศัรีพ้ทั้้กษ์ ได็้เล้�าถึงความร่้สึกที�ได็้รับรางวัล้ โด็ยู่ที�ไม�มีรากมั�ยู่ มันเป็นไปไม�ได็้ ฉะนั�น เราต้องเอาสิ�งที�มีอยู่่�
       เข็มเกียู่รติยู่ศึในปีนี�ว�า รางวัล้นี�ต้องถือว�าเป็นเกียู่รติยู่ศึส่งสุด็ แล้้วกับของใหัม� มาผู้สมผู้สานใหั้ทันสมัยู่ยู่ิ�งขึ�น” ดิ์ร.สิ้มค้ดิ์
       ของผู้ม ในเรื�องตำาแหัน�งหัน้าที�การงานนั�นเป็นเรื�องปกติ แต�ว�า กล้�าวเพิ�มเติม
       การที�คุณได็้รับรางวัล้เกียู่รติยู่ศึจากมหัาวิทยู่าล้ัยู่ที�คุณจบมา
       เป็นสิ�งที�ทำาใหั้ผู้มร่้สึกว�าชิีวิตเรากับการทำางานทั�งหัมด็ มีคุณค�า ตอนนั�น ผู้มอยู่ากเป็นตัวอยู่�างใหั้คนรุ�นผู้ม ว�าต้องกล้้าเข้าส่�
       ต�อสังคม พอคิด็ด็่แล้้ว ปีนี�ผู้มอายูุ่ 69 ปี แต�ว�าเวล้าส�วนใหัญ� การเมือง อยู่�าหัล้ีกหันีการเมือง เพราะว�าคนไทยู่ส�วนหันึ�งมองว�า
       ของชิีวิต ก็หัมด็ไปกับการทำางาน 15 ปีในฐานะของอาจารยู่์  ไม�ควรเข้าไปยูุ่�งใหั้เปล้ืองตัว แต�ในความคิด็ผู้ม กล้ับมองว�า
       แล้ะ 25 ปีเต็มๆ ที�เกี�ยู่วข้องกับการเมือง ฉะนั�น 40 ปีที�ผู้�านมา ไม�ใชิ� ถ้าเราไม�พยู่ายู่ามส�งเสริมคนรุ�นใหัม�เข้าไป การเมืองมัน
                              ก็ไม�ด็ี ต้องเอาคนด็ี ๆ ใหั้เข้าไป ซึ่ึ�งถ้าเราทำาตัวใหั้ด็ี เราสะอาด็
       มันเป็นระยู่ะเวล้าที�ค�อนข้างยู่าวนานทีเด็ียู่ว เป็นชิีวิต ใครจะมาทำาอะไรเราได็้ ฉะนั�น ด็้วยู่ม่ล้เหัตุอันนี� มันเป็นจุด็เริ�มต้น
       ที�เหันื�อยู่นะ เพราะว�ามีทั�งปัญหัาแล้ะแรงกด็ด็ัน แต�ตอนนี� ของชิีวิตผู้ม แต�ในชิีวิตของการทำางาน เราเป็นแค�มนุษยู่์
       เหัมือนฝันที�ตกล้งมาใหั้มันชิุ�มฉำ�า ต้องขอบพระคุณชิาว ปุถุชิน การที�จะแก้ไขปัญหัาบ้านเมือง ไม�ใชิ�ว�าเราจะทำาได็้
       ธรรมศึาสตร์ที�กรุณา เหั็นคุณค�าของผู้ม สิ�งนี�เป็นทั�งกำาล้ังใจ ทุกอยู่�าง บางอยู่�างก็ทำาได็้พอสมควร การทำางานบางครั�ง
       แล้ะเป็นของขวัญวันเกิด็ที�ด็ีมาก ผู้มร่้สึกเป็นเกียู่รติอยู่�างส่ง คุณไม�สามารถ Maximize แต�คุณต้อง Optimize หัาจุด็พอด็ี
       แล้ะสำานึกในบุญคุณของมหัาวิทยู่าล้ัยู่ ที�เราเป็นตัวเป็นตน
       ได็้ในชิีวิตนี� เพราะ ‘ธรรมศึาสตร์’ เป็นผู้่้บ�มเพาะเราขึ�นมา ผู้มมองว�า ‘ธรรมศึาสตร์’ มีวัฒินธรรมของตัวเอง มีประเพณี
                              มีความเชิื�อเป็นหัล้ักยู่ึด็ที�แน�นแฟ้้น แล้ะมีศึิษยู่์เก�าที�รักสถาบัน
       แนวคิด็ในการด็ำาเนินชิีวิตของผู้ม ไม�ได็้เริ�มจากมหัาวิทยู่าล้ัยู่ มาก ๆ จนทุกวันนี�เปรียู่บเสมือนทรัพยู่์สินของชิาติ เพราะ
       เป็นที�แรก แต�เริ�มมาจากครอบครัว สิ�งนั�นคือ ‘ความซึ่ื�อสัตยู่์ สามารถบ�มเพาะบุคล้ากรแล้ะสร้างความร่้ใหัม� ๆ ใหั้กับ
       สุจริต’ แล้ะ ‘การมีคุณธรรม’ ที�จะต้องเป็นแกนหัล้ักของชิีวิตเล้ยู่ ประเทศึไทยู่ได็้ ผู้มอยู่ากฝัากถึงศึิษยู่์เก�าแล้ะศึิษยู่์ปัจจุบันทุกคน
       ถ้าชิีวิตคุณขาด็สองสิ�งนี� โอกาสที�คุณจะเป๋มีส่งมาก ด็ังนั�น ใหั้ชิ�วยู่กันรักษาธรรมศึาสตร์เอาไว้ ดิ์ร.สิ้มค้ดิ์ กล้�าวทิ�งท้ายู่
       เราควรยู่ึด็สิ�งเหัล้�านี�ไว้ไม�ว�าจะทำาอะไรก็แล้้วแต� เพราะเมื�อคุณ

                                           Co v er St or y 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14