Page 5 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 5 เดือนมิถุนายน 2565
P. 5

ไม�จำาเป็นว�าคนที�ได็้เกียู่รตินิยู่มต้องเป็นคนที�สมบ่รณ์แบบที�สุด็  นาย์พศัว้ต้ เล้�าถึงคติประจำาใจของตน คือการ “เคารพตนเอง”
       มันขึ�นอยู่่�กับว�าความฝัันของเราคาด็หัวังอะไร น.สิ้.ณิ้ชชารีย์์  เคารพการตัด็สินใจ เคารพในสิ�งที�ทำา แล้ะเคารพในผู้ล้ล้ัพธ์ที�
       กล้�าวทิ�งท้ายู่               เกิด็ขึ�น อาจด็้วยู่การเรียู่นที�ธรรมศึาสตร์ผู้�านทั�งเรื�องของการเรียู่น
                              การทำากิจกรรม แล้ะการทำางานร�วมกับองค์กรภายู่นอกที�
                  ด็้าน เต้้ย์-นาย์พศัว้ต้ หัล้ากหัล้ายู่ ซึ่ึ�งทำาใหั้เราเข้าถึงแล้ะเข้าใจสังคมที�มีความหัล้ากหัล้ายู่
                  เขีีย์วเหมือน บัณฑิิตคณะ มากขึ�น แล้ะตกผู้ล้ึกได็้ว�าการอยู่่�ร�วมกับความหัล้ากหัล้ายู่
                  สังคมสงเคราะหั์ศึาสตร์ สิ�งที�สำาคัญคือการเคารพซึ่ึ�งกันแล้ะกัน แล้ะสำาคัญที�สุด็คือ
                  มหัาวิทยู่าล้ัยู่ธรรมศึาสตร์ การเคารพตนเอง ในที�นี�หัมายู่ถึงการยู่อมรับแล้ะเชิื�อมั�นใน
                  ปัจจุบันทำางานฟ้รีแล้นซึ่์ ศึักยู่ภาพของตัวเราเอง เชิื�อมั�นว�าจะนำาศึักยู่ภาพนั�นมาใชิ้ใน
                  แล้ะที�ปรึกษาในการทำา การอยู่่�ร�วมกับทุกคนได็้ ซึ่ึ�งมันทำาใหั้ตัวเราเกิด็การใชิ้ชิีวิต
                  โครงการร�วมกับหัน�วยู่งาน อยู่�างเข้าใจแล้ะพร้อมรับการเปล้ี�ยู่นแปล้งที�จะเกิด็ขึ�นได็้
                  ภาครัฐ ภาคการเมือง แล้ะ โด็ยู่การตกผู้ล้ึกผู้�านการใชิ้ชิีวิตในรั�วธรรมศึาสตร์เป็นส�วนหันึ�ง
                  ภาคประชิาสังคมในประเด็็น ที�ทำาใหั้ตัวเองมีสิ�งที�ใชิ้ยู่ึด็เหันี�ยู่วทั�งในเรื�องของการเรียู่นแล้ะ
       ด็้านสวัสด็ิการสังคมแล้ะอื�น ๆ โด็ยู่ นาย์พศัว้ต้ เป็นผู้่้พิการ การทำางานในปัจจุบัน
       ด็้านการเคล้ื�อนไหัว สวมใส�ขาเทียู่มเหันือเข�าบริเวณขาด็้านขวา
       เนื�องจากชิ�วงอายูุ่ 17 ปี มีอาการป่วยู่ทำาใหั้เราต้องได็้รับ นาย์พศัว้ต้ ทิ�งท้ายู่ถึงรุ�นน้องว�า แรงบันด็าล้ใจที�สำาคัญที�สุด็
       การรักษาผู้�าตัด็ครั�งใหัญ� หัล้ังจากนั�นก็ใชิ้ชิีวิตในฐานะคน คือตัวของเราเอง สิ�งที�ทำาใหั้เราเรียู่นได็้ด็ีก็คือเรามีความสุข
       พิการมาจนถึงปัจจุบัน             กับการเรียู่น สิ�งที�ทำาใหั้เราใชิ้ชิีวิตได็้อยู่�างอิสระก็คือ
                              การสร้างความสุขใหั้กับชิ�วงชิีวิตในขณะนั�น ด็ังนั�นแรงบันด็าล้ใจ
       นาย์พศัว้ต้ กล้�าวถึงแรงบันด็าล้ใจในการเรียู่นว�า คือ “ความสนุก จึงเป็นสิ�งที�เราอาจจะต้องค้นหัาจากตัวเองเป็นล้ำาด็ับแรก ผู้�าน
       ในการเรียู่น” สนุกที�จะเรียู่นร่้เรื�องราวใหัม� ๆ แล้ะได็้ถ�ายู่ทอด็ การยู่อมรับแล้ะเคารพในตัวเอง เมื�อเราเข้าใจว�าตนเองมี
       เรื�องราวเหัล้�านั�นผู้�านมุมมองความเข้าใจของตัวเอง ศึักยู่ภาพพร้อมที�จะก้าวไปส่�เป้าหัมายู่ของเราได็้แล้้ว เมื�อนั�น
       ชิอบความร่้สึกที�เวล้าเพื�อนหัรือคนอื�นฟ้ังสิ�งที�เราเล้�าแล้้วมี เราก็จะค้นพบว�าไม�มีอะไรที�เป็นอุปสรรคในชิีวิตของเรา
       อารมณ์คล้้อยู่ตาม รวมถึงเข้าใจในสิ�งที�เราต้องการสื�อสาร ด็ังนั�น แล้ะเราก็จะค้นพบความสุขรวมถึงความเป็นไปได็้ใหัม� ๆ ใน
       เป้าหัมายู่การเรียู่นก็เล้ยู่ไม�ได็้อยู่่�ที�ผู้ล้คะแนนเกียู่รตินิยู่มตั�งแต� การใชิ้ชิีวิต หัวังว�าน้อง ๆ ทุกคนจะสามารถค้นพบแรงบันด็าล้ใจ
       แรก แต�เป็นความสนุกที�ได็้จากการเรียู่นร่้เพื�อที�จะนำาไปใชิ้ ของตนเอง
       ส�งต�อแล้ะแก้ไขปัญหัา ทั�งของตัวเราเองแล้ะของคนรอบข้าง
       เรียู่กได็้ว�าชิีวิตนักศึึกษาในตล้าด็วิชิาแหั�งนี�คือการขับเคล้ื�อน
       ด็้วยู่ความอยู่ากร่้                                             Special  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10