Page 2 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 5 เดือนมิถุนายน 2565
P. 2

THAMMASAT
                  THAMMASAT

                                  A Monthly M agazine
                           3

                       Special    22

             พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562-2563 Alumni
                           6   “อนาคตธรรมศาสตร์ อนาคตสังคมไทย”
                              ปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
                     Cover Story

                 88 ปี ธรรมศาสตร์ ยืนหยัดเป็น “ผู้นำา”
                 เผชิญหน้าความท้าทายอย่างไม่หยุดยั้ง 24
                              Synergy
                          10    คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ

                      NewsBites    คณะสาธารณสุขฯ ร่วมมือเทศบาลตำาบลบางเดื่อ
                              ธรรมศาสตร์ นำาทัพปลูกต้นไม้แสดงความร่วมมือ
               ครบรอบ 122 ปีชาตกาล ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ ธรรมศาสตร์ ต้อนรับ บุคลากร จุฬาฯ และ VGU
              ธรรมศาสตร์ ทะยานสู่อันดับโลก ขับเคลื่อน SDGs เศรษฐศาสตร์จับมือ VNU ร่วมมือทางวิชาการ
                นักวิจัยธรรมศาสตร์ คว้า 9 รางวัลระดับโลก ธรรมศาสตร์ ต้อนรับ ผู้แทนสำานักพระราชวังภูฏาน
                รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี 2565

                          18    26

                    Perspectives     Campuses
                              ศูนย์ลำ�ป�ง
           Soft Power ที่เป็นมากกว่าการขายของ มุมมองฉบับรัฐศาสตร์ ร่วมกับ อบจ.ลำาปาง จัดนิทรรศการ “การจัดการขยะอย่างถูกวิธี”
                              มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
                          20    ต้อนรับ คุณบุญชู ตรีทอง มอบทุนการศึกษา


                       GREATS    ศูนย์พัทย�
                              ร่วมมือพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมยานยนต์
             นักศึกษา BBA คว้าแชมป์ L’Oréal Brandstorm 2022


         มหาวิิทยาลััยธรรมศาสัตร์ http://www.tu.ac.th
         จุุลัสัารธรรมศาสัตร์
         เพื่่�อเผยแพื่ร่่ข่่าวสาร่ เร่่�องน่่าร่้� และกิิจกิร่ร่มต่่าง ๆ ข่องมหาวิทยาลัยธร่ร่มศาสต่ร่์แกิ่อาจาร่ย์ บุุคลากิร่ น่ักิศึกิษา ศิษย์เกิ่าและผ้�สน่ใจทั�วไป
         ท่�ปรึกษา ร่องศาสต่ร่าจาร่ย์ ดร่.อร่ร่ถสิทธิ� พื่าน่แกิ�ว , จงกิล มณีีสวัสดิ�
         กองบรรณาธิการ ณีัฐกิาญจน่์ หัน่จร่ัส , อาร่ยา แต่�ไพื่บุ้ลย์ศักิดิ� , พื่ีร่ะวัฒน่์ จัน่ทร่์สว่าง , พื่ร่ดา ร่ัต่น่าน่น่ท์ , เมษาวดี วุฒิปร่ะพื่ัน่ธ์พื่งศ์
         ลลิดา สวัสดี , ศุภณีา เย็น่เป็น่สุข่ , ปร่ะภาพื่ัน่ธ์ ว่องไว , ศิลาวุฒิ น่วลนุ่กิุล , ศักิดิ�เดช ธน่าพื่ร่กิุล , สงคร่าม มีบุุญญา , ธีร่ะ พื่ร่าหมณี์ยอด

         จุัดัทำาโดัย
         งาน่ส่�อสาร่องค์กิร่ กิองแผน่งาน่ มหาวิทยาลัยธร่ร่มศาสต่ร่์
         โทรศััพท์ 0-2564-4493, 0-2564-4441-79 ต่่อ 1117-8 โทรสาร 0-2564-4493
         E-mail pr.tu@hotmail.com Website www.tu.ac.th/media

         พื่ิมพื่์ท่�
         โร่งพื่ิมพื่์มหาวิทยาลัยธร่ร่มศาสต่ร่์ โทรศััพท์ 0-2564-3104-6
                                    e-magazine http://www.tu.ac.th/media

        CORPORATE VALUES           VISION          4F STRATEGY
                                        4F STRATEGY
                           VISION
        CORPORATE VALUES
                        มหาวิิทยาลััยระดัับโลักเพื่่�อประชาชน FUTURE WORKFORCE
           เป็นเลัิศ เป็นธรรม                    FUTURE WORKPLACE
                        WORLD CLASS UNIVERSITY
            ร่วิมนำาสัังคม        FOR THE PEOPLE       FUTURE CAMPUS LIFE
                                       FUTURE COLLABORATION
   1   2   3   4   5   6   7