Page 3 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 5 เดือนมิถุนายน 2565
P. 3

พิิธีีพิระราชทานปริญญาบััตร

                    มหาวิิทยาลััยธีรรมศาสตร์

                  ประจำำาปีการศึกษา 2562-2563
         พระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้าอยู่่�หััว พร้อมด็้วยู่ สมเด็็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิินี พระราชิทานปริญญาบัตร
       แก�ผู้่้สำาเร็จการศึึกษาจากมหัาวิทยู่าล้ัยู่ธรรมศึาสตร์ ประจำาปีการศึึกษา 2562-2563 ในวันที� 27-30 พฤษภาคม 2565
                  ณ หัอประชิุมใหัญ� มหัาวิทยู่าล้ัยู่ธรรมศึาสตร์ ท�าพระจันทร์

         พระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้าอยู่่�หััว พระราชิทานพระบรมราโชิวาท ในพิธีพระราชิทานปริญญาบัตรแก�ผู้่้สำาเร็จ
             การศึึกษาจากมหัาวิทยู่าล้ัยู่ธรรมศึาสตร์ ประจำาปีการศึึกษา 2562–2563 ตอนหันึ�งว�า
                “…บััณฑิิตทั้ั�งหลาย คงจะได้้นำำาความรู้้้ทั้่�เล่าเรู้่ยนำมา ไปใช้้ให้เป็นำปรู้ะโยช้นำ์
             ในำการู้ปรู้ะกอบัอาช้่พการู้งานำ และการู้ด้ำาเนำินำช้่วิต แต่การู้จะนำำาความรู้้้ไปใช้้
            ให้สำำาเรู้็จผลสำมบั้รู้ณ์แทั้้นำั�นำ จะต้องกรู้ะทั้ำาด้้วยความรู้อบัคอบั รู้้้จักกาลเทั้ศะ

          และยึด้หลักศ่ลธรู้รู้มเป็นำเครู้่�องเต่อนำใจ ให้ปฏิิบััติในำสำิ�งทั้่�ด้่ทั้่�งามด้้วย ถ้้าทัุ้กคนำตั�งใจ
         พยายามทั้่�จะกรู้ะทั้ำาให้ได้้ด้ังนำ่� ก็เช้่�อว่า จะสำรู้้างสำรู้รู้ค์ความสำำาเรู้็จ ทั้ั�งในำด้้านำอาช้่พการู้งานำ
             และเก่ยรู้ติคุณความด้่ อันำจะสำ่งผลให้สำังคมสำ่วนำรู้วมม่ความผาสำุกมั�นำคง
                      ยิ�งยิ�งขึ้ึ�นำไปได้้อย่างแนำ่นำอนำ…”

                                             Special  3
   1   2   3   4   5   6   7   8