Page 4 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 5 เดือนมิถุนายน 2565
P. 4

ที�ประชิุมสภามหัาวิทยู่าล้ัยู่ธรรมศึาสตร์ มีมติมอบปริญญา ปีการศึึกษา 2562 แล้ะนายู่พศึวัต เขียู่วเหัมือน บัณฑิิต
       ด็ุษฎีีบัณฑิิตกิตติมศึักด็ิ� ประจำาปีการศึึกษา 2562 ท่ล้เกล้้าฯ ปีการศึึกษา 2563
       ถวายู่ปริญญาปรัชิญาด็ุษฎีีบัณฑิิตกิตติมศึักด็ิ� สาขาวิชิา
       วิทยู่าการเรียู่นร่้ แด็�สมเด็็จพระเจ้าล้่กเธอ เจ้าฟ้้าพัชิรกิติยู่าภา  ธั้ น ย์์ -น . สิ้ .ณิ้ ชชา รี ย์์
       นเรนทิราเทพยู่วด็ี กรมหัล้วงราชิสาริณีสิริพัชิร มหัาวัชิรราชิธิด็า เป็็นเอกชนะศั้กดิ์้� บัณฑิิต
       นอกจากนี�ได็้มอบปริญญาด็ุษฎีีบัณฑิิตกิตติมศึักด็ิ�แก� คณะวา รสา ร ศึ า สต ร์
       ผู้่้ทรงคุณวุฒิิ จำานวน 2 ท�าน ได็้แก� นางสุกัญญา ชิล้ศึึกษ์ แ ล้ ะ สื�อส า รมว ล้ชิ น
       ศึิล้ปศึาสตรด็ุษฎีีบัณฑิิตกิตติมศึักด็ิ� สาขาภาษาไทยู่  มหัาวิทยู่าล้ัยู่ธรรมศึาสตร์
       แล้ะ Professor Scott D.Nelson, MD ปรัชิญาด็ุษฎีี เกียู่รตินิยู่มอันด็ับ 2 ซึ่ึ�งเป็น
       บัณฑิิตกิตติมศึักด็ิ� สาขาวิทยู่าศึาสตร์ชิีวคล้ินิก แล้ะ  บัณฑิิตที�มีความโด็ด็เด็�น
       ที�ประชิุมสภามหัาวิทยู่าล้ัยู่ มีมติมอบปริญญาด็ุษฎีีบัณฑิิต ทั�งทางด็้านการเรียู่น แล้ะ
       กิตติมศึักด็ิ� ประจำาปีการศึึกษา 2563 จำานวน 1 ท�าน ได็้แก�  การทำางาน โด็ยู่ปัจจุบันทำางาน
       ศึ.ด็ร.มิทสึรุ อิเคด็ะ (Prof. Dr. Mitsuru Ikeda (Mr.)) เป็นนักสื�อสารองค์กร ใหั้กับองค์กรทั�งภาครัฐแล้ะภาคเอกชิน
       ปรัชิญาด็ุษฎีีบัณฑิิตกิตติมศึักด็ิ� สาขาวิชิาวิศึวกรรมศึาสตร์ ที�ทำางานขับเคล้ื�อนนโยู่บายู่ของคนพิการ โด็ยู่ น.สิ้.ณิ้ชชารีย์์
       แล้ะเทคโนโล้ยู่ี               เป็นผู้่้พิการด็้านการเคล้ื�อนไหัว เนื�องจากประสบอุบัติเหัตุ

       สำาหัรับบัณฑิิตที�สำาเร็จการศึึกษาจากมหัาวิทยู่าล้ัยู่ น.สิ้.ณิ้ชชารีย์์ ได็้เล้�าถึงการเรียู่นที�มหัาวิทยู่าล้ัยู่ธรรมศึาสตร์
       ธรรมศึาสตร์ ประจำาปีการศึึกษา 2562-2563 ซึ่ึ�งใน ว�า การเรียู่นที�ธรรมศึาสตร์ชิ�วยู่ซึ่ัปพอร์ตเราหัล้ายู่ ๆ ด็้าน
       ปีการศึึกษา 2562 มีจำานวนบัณฑิิตที�สำาเร็จการศึึกษา จำานวน  ที�จริงเป็นความตั�งใจตั�งแต�ต้นในการเข้ามาเรียู่น
       9,523 คน แล้ะในปีการศึึกษา 2563 มีจำานวนบัณฑิิต ที�ธรรมศึาสตร์ เพราะร่้สึกว�าธรรมศึาสตร์ค�อนข้างเสรี
       ที�สำาเร็จการศึึกษา จำานวน 9,049 คน แบ�งเป็นระด็ับปริญญาตรี เปิด็กว้างในความคิด็ ไม�ใชิ�แค�ทางการเมือง แต�เป็นความคิด็
       จำานวน 15,136 คน ระด็ับบัณฑิิตศึึกษา จำานวน 3,436 คน ในสิ�งที�เราอยู่ากจะทำา ธรรมศึาสตร์ชิ�วยู่ทำาใหั้เราเหั็นมุมมอง
       (ประกาศึนียู่บัตรบัณฑิิต จำานวน 68 คน ปริญญาโท จำานวน  ที�มากขึ�น
       3,121 คน แล้ะปริญญาเอก จำานวน 247 คน) รวมทั้้�งสิ้้�น
       18,572 คน                  “ไม�เคยู่เหั็นมหัาวิทยู่าล้ัยู่ไหันที�คนพิการสามารถเป็นอะไร
                              ก็ได็้ที�อยู่ากจะเป็น ไม�ว�ามีความฝัันอยู่ากเป็นอะไร เรียู่น
       นอกจากนี�ในปีการศึึกษา 2562-2563 มีบัณฑิิตพิการ ที�ธรรมศึาสตร์ทำาใหั้เหั็นว�าความพิการไม�ได็้เป็นอุปสรรค
       ที�จบการศึึกษาทั�งสิ�น 29 คน คือ บัณฑิิตพิการที�จบการศึึกษา คือคุณอยู่ากจะทำากิจกรรมอะไร ธรรมศึาสตร์ก็พร้อมที�จะ
       ในปี 2562 จำานวน 18 คน มีงานทำาคิด็เป็นร้อยู่ล้ะ 83 แล้ะ สนับสนุน เราร่้สึกด็ีทุกครั�งที�ไปทำากิจกรรมข้างนอกแล้้วมีติด็
       บัณฑิิตพิการที�จบการศึึกษาในปี 2563 จำานวน 11 คน ชิื�อมหัาวิทยู่าล้ัยู่ เราภ่มิใจที�เราเป็นคนพิการคนหันึ�งที�ได็้เป็น
       มีงานทำาคิด็เป็นร้อยู่ล้ะ 100 ซึ่ึ�งมหัาวิทยู่าล้ัยู่ธรรมศึาสตร์ นักศึึกษาของมหัาวิทยู่าล้ัยู่ธรรมศึาสตร์”
       ยู่ืนหัยู่ัด็เรื�องการเป็นมหัาวิทยู่าล้ัยู่เพื�อคนทุกกลุ้�มในสังคม
       มุ�งสร้างความเสมอภาค ล้ด็ชิ�องว�างทางการศึึกษา ตาม อยู่ากฝัากคนที�อาจจะมองว�าตอนนี�ตนเองมีข้อจำากัด็หัรือมี
       ปณิธานในการเป็นมหัาวิทยู่าล้ัยู่เพื�อประชิาชิน โด็ยู่เป็น อุปสรรค ว�าจริง ๆ แล้้วคนทุกคนสามารถทำาความฝัันของ
       สถาบันอุด็มศึึกษาแหั�งแรกที�ก�อตั�ง “โครงการนักศึึกษาพิการ”  ตนใหั้เป็นจริงได็้ แต�แค�เส้นทางหัรือวิธีการมันอาจแตกต�างกัน
       เพื�อขยู่ายู่โอกาสทางการศึึกษาแก�คนพิการใหั้ได็้รับการศึึกษา เพราะฉะนั�นอยู่�าไปยู่ึด็ว�าหัากเราไม�สามารถทำาตามเส้นทาง
       อยู่�างเท�าเทียู่ม แล้ะผู้ล้ิตบัณฑิิตที�พร้อมเข้าส่�ตล้าด็แรงงาน   แบบคนอื�นได็้แล้้วเราจะไม�ประสบความสำาเร็จ อยู่ากใหั้
                              มองว�าเราก็มีเส้นทางของเราเอง มีความฝัันของเราเอง
       เรามาร่้จักเรื�องราวของบัณฑิิตพิการที�ได็้รับพระราชิทาน ทุกคนสามารถประสบความสำาเร็จได็้หัมด็ในร่ปแบบของตัวเอง
       ปริญญาบัตรในปีนี� คือ น.ส.ณิชิชิารียู่์ เป็นเอกชินะศึักด็ิ� บัณฑิิต
        4  Special
   1   2   3   4   5   6   7   8   9